Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD548
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności ma na celu dostosowanie zapisów niniejszego rozporządzenia do zmian przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych w zakresie uprawnień strażników straży gminnych do dokonywania kontroli osobistej, wprowadzonych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2399). Powyższe wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r., sygn. akt K 17/14, w którym Trybunał uznał m.in., że art. 12 ust. 1 pkt 3a ustawy o strażach gminnych w zakresie, w jakim uprawnia strażników gminnych do dokonywania kontroli osobistej, nie określając granic tej kontroli oraz art. 20 ww. ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem jej dokonywania, są niezgodne z Konstytucją. Tym samym zmianie uległo brzmienie podstawy prawnej wydania niniejszego rozporządzenia, tj. art. 12 ust. 2 ustawy o strażach gminnych, powodując konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. kwestie związane z realizacją uprawnienia straży gminnych i miejskich do dokonywania kontroli osobistej zostały w całości uregulowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych. Na poziomie rozporządzenia koniecznym jest natomiast uzupełnienie katalogu czynności, do wykonywania których strażnicy straży gminnych są uprawnieni, o te wynikające z nowelizacji ustawy o strażach gminnych, a dotyczące dokonywania sprawdzenia prewencyjnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSWiA
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Zieliński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSWiA
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry