Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD146
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej oraz wynikające z nich zmiany w przepisach kilkudziesięciu innych ustaw.
Proponowane przepisy mają na celu dostosowanie struktury administracji rządowej do nowej, zrekonstruowanej struktury Rady Ministrów, będącej odpowiedzią na obecną sytuację i wiążącymi się nią nowymi wyzwaniami wywołanymi m.in. epidemią wirusa SARS-CoV-2. Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działania administracji rządowej. Skonsolidowanie procesu decyzyjnego w gestii mniejszej liczby członków Rady Ministrów wymaga pewnych korekt optymalizujących w działach administracji rządowej.
Ponadto niezbędna jest dalsza optymalizacja struktur funkcjonowania administracji rządowej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia racjonalnego i efektywnego wykorzystania kadry urzędniczej. W tym celu wprowadza się również zmiany w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracowniach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537), ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171, z późn. zm.), a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265, z późn. zm.), wraz z odpowiednimi zmianami dostosowawczymi w innych ustawach.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowane zmiany to m.in.:
- zmiany w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, które zmierzają do zoptymalizowania funkcjonowania struktur administracji. proponuje się wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjne rządu. Konsekwencją tych zmian jest konieczność określenia zakresu spraw objętych nowymi działami administracji rządowej.
- utworzenie nowego działu administracji – centrum administracyjne rządu obejmować będzie sprawy dotyczące między innymi określania strategicznych kierunków rozwoju państwa, analiz i ocen skutków społeczno-gospodarczych projektowanych regulacji, koordynacji działań  administracji rządowej w zakresie powierzonym przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, polityki kadrowej w administracji rządowej, koordynacji działań związanych ze współdziałaniem Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi oraz polityki  informacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
- ponadto do ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 537) po art. 2 dodaje się art. 2a, zgodnie z którym Prezes Rady Ministrów będzie mógł określić komórki organizacyjne w  urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 2 tej ustawy, których pracownicy są urzędnikami państwowymi w rozumieniu tej ustawy. W przepisie art. 1 ust. 2 ustawy o pracownikach urzędów państwowych, do którego odwołano się w treści projektowanego przepisu, jest mowa przykładowo o urzędach ministrów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy urzędach wojewódzkich, a więc jednostkach organizacyjnych zaliczanych do sfery administracji rządowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - członek RM, Szef KPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 listopada 2020 r. z uwagami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2020
do góry