Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD169
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066, 1161 i 1182) wynika z potrzeby dostosowywania obowiązujących przepisów tego rozporządzenia do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Podstawową zmianą w ww. rozporządzeniu jest skrócenie tzw. dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m, przy jednoczesnym obowiązku zakrywania nosa i ust.
W związku z dodaniem, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1182), do katalogu osób zwolnionych z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, zasadne jest również zwolnienie z ww. obowiązku w § 3 w ust. 2 w pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii cudzoziemców, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.
W projekcie zastępuje się wyrażenie „badania naukowe lub prace rozwojowe” wyrażeniem „działalność naukowa”, co stanowi dookreślenie stosowanych pojęć.
W związku z wydaniem przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) nowych dyrektyw bezpieczeństwa nr SD-2020-03 i nr SD-2020-04 dotyczących środków operacyjnych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 proponuje się dokonać zmiany w § 6 w ust. 7 pkt 3 w lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która ma na celu w celu zapewnienia spójności regulacji zawartych w przepisach krajowych z rozwiązaniami określonymi w ww. dyrektywach na poziomie Unii Europejskiej. Zmiana w§ 6 ust. 3 obniża natomiast maksymalny limit uczestników targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań na 1 osobę na 2,5 m2. Zmiana w § 6 ust. 10 pkt 1 podwyższa limit publiczności do 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności na stadionach piłkarskich i żużlowych. W pkt 2 zwiększono limit do 300 uczestników. W limicie nie zawierają się osoby zajmujące się obsługą wydarzenia, ponadto podniesiono limit publiczności na obiektach sportowych do 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. Zmiana ta przewiduje również otwarcie dla publiczności hal sportowych we wskazanym 50% limicie. Zdecydowano znieść w stosunku do basenów ograniczenia w zakresie uczestników zajęć (brak ograniczeń osób na torze oraz w obiekcie) oraz podniesiono limit publiczności do 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności, w tym zdecydowano o nieróżnicowaniu sytuacji basenów otwartych i zamkniętych. Wprowadzono nowy pkt 3a dotyczący Tour de Pologne UCI World Tour bez udziału publiczności. Zdecydowano się także na podniesie limitu osób korzystających z aquaparku do 75% obłożenia obiektu. Zmiana w § 6 ust. 10 pkt 6 umożliwia udział publiczności we współzawodnictwie  organizowanym na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych (umożliwiono udostępnienie publiczności co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 2 m, nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności). Dodatkowo zdecydowano uchylić w § 6 ust. 14 dotyczący Centralnego Ośrodka Sportu oraz do czynności związanych ze szkoleniem sportowym, prowadzonych w obiektach Areny Pruszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna Kraków, Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS Gdańsk im. Krzysztofa Zawalskiego, Akademickiego Związku Sportowego Centralnego Ośrodka Sportu Akademickiego ośrodek w Gdańsku - Górki Zachodnie, Politechniki Łódzkiej - Akademickiego Centrum Sportowo-Dydaktycznego „Zatoka Sportu”, Ośrodka Przygotowań Paraolimpijskich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Tor regatowy „Brdyujście”, jako że  w tej chwili status jest zrównany z innymi tego typu obiektami, np. hotelami.
Zmiana § 7 ust. 1 pkt 1 lit. a polega m.in. na zniesieniu obowiązku naprzemiennego zajmowania miejsc i w konsekwencji skreślenie w treści przepisu wyrazów „w rzędach naprzemiennie”. Dotyczy ona działalności kinowej, jak również organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych. Wprowadzenie ww. zmiany wynika z faktu, że w praktyce nie jest możliwe usadzanie widzów w rzędach naprzemiennie przy sprzedaży biletów z uwagi na przewidziany rozporządzeniem wyjątek pozwalający uprawnionym określonym w § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na zajmowanie miejsc bez zachowania odstępu.
Zmiany w §  9 i dodanie § 9a dotyczą wznowienia świadczenia usług rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z ustawowych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach prewencji rentowej jest realizacja programów rehabilitacji leczniczej. W związku z sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19 Zakład był zobowiązany do czasowego ograniczenia wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu prowadzenia usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 266, z późn, zm.) co wiązało się z wstrzymaniem kierowania osób ubezpieczonych do ośrodków rehabilitacyjnych stacjonarnych i ambulatoryjnych. Mając na względzie główny cel rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, jakim jest poprawa stanu zdrowia ubezpieczonych w aspekcie odzyskania lub utrzymania zdolności do pracy, stanowi ona niezwykle ważny, często kluczowy element determinujący często końcowy efekt całego procesu leczenia.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ MSWIA, MSPORTU, MKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJanusz Cieszyński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 lipca 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.08.2020
do góry