Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUA21
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, Ordynacji podatkowej i Kodeksu karnego skarbowego, które przyczynią się do ograniczenia skali nadużyć w podatku od towarów i usług, dodatkowo utrzymanie stosowania dotychczasowych wysokości stawek podatku (tj. 8 i 23%) do dnia 31 grudnia 2018 r., podwyższenie limitu wartości sprzedaży uprawniającego do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego (z kwoty 150 tys. zł do 200 tys. zł), a także umożliwienie stosowania po roku 2017 reguły, zgodnie z którą w przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz realizacja wyroku TSUE w sprawie C-40/15.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ograniczenie nadużyć w podatku od towarów i usług m.in. poprzez:
a) likwidację możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności,
b) wprowadzenie dla niektórych podatników obowiązku składania wyłącznie drogą elektroniczną:
- deklaracji,
- informacji podsumowujących za okresy miesięczne,
c) rozszerzenie zakresu stosowania tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia na procesory, niektóre towary z kategorii złota i srebra oraz na usługi budowlane,
d) rozszerzenie na kolejne towary odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania sprzedawcy oraz modyfikację istniejących rozwiązań w tym zakresie,
e) odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT w przypadku, gdy czynności sprawdzające wykażą, że podmiot ten nie istnieje lub nie można się z nim skontaktować,
f) doprecyzowanie przesłanek warunkujących wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT czynnych,
g) wprowadzenie obowiązku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej, która będzie warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT,
h) wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku,
i) zaostrzenie sankcji przewidzianej w K.k.s. w związku z wystawianiem tzw. pustych faktur lub posługiwania się nimi.
Utrzymanie stosowania dotychczasowych wysokości stawek podatku (tj. 8 i 23%) do dnia 31 grudnia 2018 r., podwyższenie limitu wartości sprzedaży uprawniający do korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego (z obecnej kwoty 150 tys. zł do kwoty 200 tys. zł), umożliwienie stosowania po roku 2017 reguły, zgodnie z którą w przypadku jednostki samorządu terytorialnego proporcję, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT (proporcja ustalana na potrzeby odliczenia podatku naliczonego w przypadku wykonywania czynności dających prawo do odliczenia i czynności takiego prawa niedających) ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego oraz realizacja wyroku TSUE w sprawie C-40/15.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.10.2016
do góry