Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD76
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W doktrynie prawa pracy wyróżnia się indywidualne i zbiorowe stosunki pracy. Przepisy regulujące te stosunki tworzą indywidualne i zbiorowe prawo pracy będące dwoma podstawowymi działami tej gałęzi prawa. W założeniu indywidualne prawo pracy normuje stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, natomiast zbiorowe prawo pracy – pomiędzy pracodawcą (lub organizacjami pracodawców) a związkami zawodowymi czy innym zbiorowym przedstawicielstwem pracowników.
W obecnym stanie prawnym podstawowymi aktami z zakresu indywidualnego prawa pracy są w szczególności:
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
- Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
- Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
- Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Natomiast zbiorowe prawo pracy zostało uregulowane w szczególności w następujących aktach prawnych:
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców,
- Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
- Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
- Dział XI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

W celu usystematyzowania obowiązujących przepisów i dostosowania ich do zmieniającej się sytuacji społecznej i rynkowej, proponuje się powołanie Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy.
Podstawowym celem Komisji będzie stworzenie dwóch odrębnych kodeksów pracy: indywidualnego i zbiorowego. Wyodrębnienie dwóch odrębnych kodeksów jest uzasadnione tym, że pomimo wzajemnego przenikania się przepisów, są to jednak odrębne działy z dziedziny prawa pracy, regulujące stosunki pomiędzy różnymi podmiotami i przez to wymagające odrębnej regulacji.
Jednym z głównych założeń kodyfikacji polskiego prawa pracy powinno być jego dostosowanie do wymogów Konstytucji RP oraz standardów międzynarodowych, w tym szczególnie do prawa europejskiego. Dodatkowo celem działania Komisji jest zebranie i efektywne usystematyzowanie w jednym zbiorze rozproszonych przepisów konkretnego działu prawa, co ma sprzyjać lepszemu ich poznaniu i stosowaniu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Komisja będzie się składać z wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki z dziedziny indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym 7 ekspertów wskazanych przez organizacje partnerów społecznych, reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego i 7 ekspertów ze świata nauki wskazanych przez stronę rządową. Taki skład zapewni równowagę stron i pozwoli na wypracowanie rozwiązań akceptowanych również przez stronę społeczną.
Przewodniczącym Komisji będzie ekspert ze świata nauki wskazany przez stronę rządową, natomiast jego zastępcami – po jednym przedstawicielu związków zawodowych i organizacji pracodawców.
W ramach Komisji powinny funkcjonować (obligatoryjnie powołane) dwa Zespoły,składające się z członków Komisji, których zadaniem będzie opracowywanie konkretnych propozycji rozwiązańz zakresu prawa pracy.Pracami Zespołów będą kierować ich Przewodniczący.
Komisja będzie obradować w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał; natomiast zakłada się, że Zespoły będą spotykały się co najmniej dwa razy w miesiącu.
Kadencja Komisji powinna trwać 18 miesięcy (od 1 września 2016 r. do końca lutego 2018 r.) – jest to wystarczający okres, aby wypracować odpowiednie projekty.
Z uwagi na zakres zainteresowania, Komisja działać będzie przy ministrze właściwym do spraw pracy i będzie obsługiwana przez urząd ministra właściwego do spraw pracy, a jej działalność będzie finansowana z budżetu państwa w części dotyczącej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw pracy.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Szwed Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.08.2016
do góry