Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD75
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji (Dz. U. z 2012 r. poz. 675), do wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji dołącza się kopię opinii ministra właściwego do spraw gospodarki (dotychczasowy Minister Gospodarki) oraz, w uzasadnionych przypadkach, ministra właściwego do spraw transportu (dotychczas Minister Infrastruktury i Rozwoju).
Ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1960),  wyodrębniono między innymi nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa. Zagadnienia tych działów, dotychczas będące w gestii ministrów właściwych do spraw transportu i gospodarki, zostały powierzone nowym ministrom, odpowiednio: Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministrowi Energii.
Powyższe zmiany spowodowały powstanie swoistej luki w przepisach dotyczących udzielania poręczeń/gwarancji. W przypadku bowiem ubiegania się o poręczenie/gwarancję przez podmiot z sektora energii, czy gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, na bazie przepisów ww. rozporządzenia w aktualnym brzmieniu, nie będzie możliwości uzyskania opinii właściwych sektorowo ministrów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmiana § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji ma na celu umożliwienie uzyskiwania, poza opinią ministra właściwego do spraw gospodarki, w uzasadnionych przypadkach, także opinii ministra właściwego do spraw działu obejmującego swoim zakresem przedsięwzięcie, którego dotyczy wnioskowane poręczenie/gwarancja, czyli w szczególności: transportu, energii, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 maja 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.05.2016
do góry