Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD248
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dane wskazują, że w ostatnim czasie mobilność społeczna ponownie znacznie wzrosła. W trosce o bezpieczeństwo i życie społeczeństwa konieczne jest ograniczenie kontaktów społecznych oraz przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. W związku z tym, w zmienianym rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, z późn. zm.) zakłada się m.in.:
1) zamknięcie instytucji lub placówek kultury: bibliotek publicznych i naukowych, teatrów, kin, muzeów (państwowych i prywatnych) galerii sztuk, domów kultury, ognisk muzycznych oraz działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) – do dnia 29 listopada 2020 r., z wyjątkiem m.in. wydarzeń, które są transmitowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – bez udziału publiczności;
2) że, do dnia 29 listopada 2020 r., usługi hotelarskie będą dostępne wyłącznie dla gości:
a) korzystających z tych usług w ramach: podróży służbowej w rozumieniu art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi  (dotyczy to np.: członków organów korporacyjnych różnego rodzaju podmiotów) lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,  b) będących osobami wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (w związku z tzw. „Hotelem dla medyka”),
c) pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (np.: pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych);
3) zakaz funkcjonowania tzw. galerii handlowych i parków handlowych, z wyjątkiem niektórych działalności (otwarte pozostają tylko niektóre punkty usługowe mające istotne znaczenie dla życia codziennego oraz m.in. apteki, punkty apteczne, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami toaletowymi oraz środkami czystości, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, gazetami lub książkami);
4) że w obiektach i placówkach handlowych oraz świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;
5) że w budynkach i innych obiektach kultu religijnego ma znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni – do dnia 29 listopada 2020 r.;
6) że do dnia 29 listopada 2020 r. zakazuje się organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na biegach lub jeździe na rowerze (wiąże się to z tego rodzaju wydarzeniami organizowanymi i przeprowadzanymi w tym czasie w związku z Narodowym Świętem Niepodległości).  
Z ograniczenia liczby osób przemieszczających się samochodami przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób do połowy liczby miejsc wyłącza się pojazdy:
1) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej  oraz Inspekcji Transportu Drogowego (zmiany te są podyktowane specyfiką działania wymienionych służb);
2) którymi jest wykonywany transport osób w związku ich uczestnictwem we współzawodnictwie sportowym, zajęciach sportowych lub wydarzeniach sportowych;
3)  którymi jest wykonywany transport pacjentów (np.: dializowanych) w związku z udzielaniem im świadczeń opieki zdrowotnej oraz i ich opiekunów.
Zmiana w § 27 ust. 3 pkt 1 ma na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych, tak żeby było jasne, że w prywatnych samochodach nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
Ponadto z zakazu zgromadzeń wyłącza się kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także egzaminy przeprowadzane przez organy jednostek dozoru technicznego.
Zakłada się umożliwienie organizacjom harcerskim i skautowym objętym Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organizację zebrań lub spotkań mających na celu realizację działań statutowych lub wolontariackich, które mają na celu przeciwdziałanie rozwoju epidemii.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuWaldemar Kraska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2020 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.11.2020
do góry