Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID14
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 oraz z 2015 r. poz. 1485) (dalej „ustawa z.k.”) Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej (dalej „NPOIK”).
NPOIK określa m.in. ministrów kierujących działami administracji rządowej i kierowników urzędów centralnych odpowiedzialnych za tzw. systemy infrastruktury krytycznej, wskazane w ustawie z.k. (vide art. 3 pkt 2).
Rada Ministrów uchwałą nr 210/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. przyjęła NPOIK, określając tym samym ministrów odpowiedzialnych za poszczególne systemy infrastruktury krytycznej.
Aktualizacja NPOIK wynika z konieczności dostosowania jego treści do zmian w strukturze działów administracji rządowej, wprowadzonych m.in.
- ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1960),
- ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nadaje się nowe brzmienie tabeli, wskazującej ministrów oraz przypisane ministrom systemy infrastruktury krytycznej, będące w zakresie ich odpowiedzialności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuRCB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Kubiak dyrektor RCB
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMRCB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.06.2016
do góry