Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD70
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art, 51 ustawy z dnia 10 lipca 201 St. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. pot. 1322) i określa szczegółowy sposób i tryb przekazywania mienia Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego (AMW) do zagospodarowania albo w użyczenie, uwzględniając zasady prawidłowej ewidencji mienia.
Regulacje zawarte w projektowanym rozporządzeniu mają na celu uporządkowanie i usprawnienie procesu przekazywania mienia Skarbu Państwa do AMW. Zaproponowane zapisy zmierzają do rozwiązania i uregulowania szeregu uwarunkowań, problemów, czynników związanych z procesem opracowywania planów będących podstawą przekazania mienia i ich korekt, procesem typowania i przygotowywania mienia. Wprowadzenie do rozporządzenia projektowanych zapisów skutkować będzie zwiększeniem efektywności procesu przekazywania mienia Skarbu Państwa do AMW, lepszym przygotowaniem mienia do zagospodarowania, króiszym okresem jego pozostawania w zasobie AMW, a w konsekwencji uzyskaniem wyższej efektywności działalności AMW w obszarze zagospodarowania przejętego mienia i uzyskaniem wyższych upływów finansowych. Regulacje zawarte w rozporządzeniu są również skutecznym narzędziem do zmniejszenia kosztów ponoszonych przez AMW na utrzymanie i zagospodarowanie przejmowanego mienia Skarbu Państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowane rozporządzenie określa szczegółówy sposób i tryb przekazywania mienia do zagospodarowania albo w użyczenie, w tym szczegółowy zakres planu przekazywania mienia, sposób i tryb jego opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania, tryb dokonywania korekt planu przekazywania mienia oraz ich uzgadniania i zatwierdzania, elementy, które powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy, sposób ustalania w protokołach zdawczo-odbiorczych: wartości przekazywanego mienia, kosztów rekultywacji środowiska, kosztów odkażania i dezaktywacji skażonego mienia, kosztów rozbiórki obiektów budowlanych, które ze względów technicznych nie nadają się do dalszego użytkowania oraz kosztów przejęcia kompleksu magazynowego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMON
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAntoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMON
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 września 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.12.2016
do góry