Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD40
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Na mocy ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju - lasy państwowe zaliczone zostały do zasobów naturalnych o strategicznym charakterze. Zgodnie z art. 3 tej ustawy gospodarowanie strategicznymi zasobami naturalnymi powinno być prowadzone zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego. Art. 4 tej ustawy daje podstawę do stwierdzenia, iż na PGLP Lasy Państwowe ciąży obowiązek utrzymywania w aktualnym stanie, powiększania areału oraz doskonalenia funkcjonowania lasów państwowych. W Polsce dominuje zgoda narodowa, iż przeważająca część zasobów leśnych kraju powinna w istocie stanowić własność nas wszystkich.
Z dniem 1 maja 2016 r. minie okres przejściowy, charakteryzujący się ograniczoną możliwością nabywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntów rolnych i leśnych przez cudzoziemców. Według opinii większości ekspertów może to wyzwolić zjawiska, skutkujące zahamowaniem w Polsce procesu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, nadmierną koncentracją nieruchomości rolnych oraz prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o nieodpowiednich kwalifikacjach. W odpowiedzi na to, do obiegu prawnego została wprowadzona ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, która jednak nie odnosi się do gruntów leśnych. Jest przy tym wielce prawdopodobne, że po upływie wyżej wymienionego okresu przejściowego, z którym wiązać się będzie niechybnie istotny wzrost popytu ze strony osób fizycznych i podmiotów prawa prywatnego na nieruchomości gruntowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na niepaństwowe grunty leśne, których jest w Polsce blisko 2 min ha,  powstanie trudność w wywiązaniu się przez Lasy Państwowe ze wskazanego na wstępie obowiązku w zakresie powiększania areału lasów narodowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa stwarza instrumenty prawne do nabywania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez PGL LP gruntów leśnych. W przypadku sprzedaży gruntów leśnych przez osobę fizyczną lub prawną lub przez jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługiwać będzie z mocy ustawy prawo pierwokupu tych gruntów. Jeżeli przeniesienie własności wskazanych gruntów, następować będzie w wyniku zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa mogą złożyć oświadczenie o nabyciu tego gruntu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Konieczny Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
do góry