Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD65
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W budżecie na 2016 r. przyznano CBA dodatkowe środki na uposażenia funkcjonariuszy CBA w kwocie 18.062 tys. zł.
Projekt przewiduje zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego z 3,50 do 5,40.
Zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy CBA umożliwi przeznaczenie przyznanych CBA w budżecie na 2016 r. środków na podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy, jednocześnie pozwoli na urealnienie stanu etatowego funkcjonariuszy CBA.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego został opracowany na podstawie upoważnienia ustawowego z art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411).
W projekcie rozporządzenia ustala się z dniem 1 stycznia 2016 r. wielokrotność kwoty bazowej w wysokości 5,40, co jednocześnie oznacza, że mnożnik ten będzie adekwatny do wysokości kwoty uposażeń funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na 2016 r.
Obecnie wysokość tego wskaźnika jest regulowana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. Nr 193, poz. 1188) i wynosi 3,50. Była ona podstawą do ustalenia w ustawie budżetowej na 2015 r. kwoty uposażeń funkcjonariuszy CBA w wysokości 66.958 tys. zł.
Zwiększenie wielokrotności kwoty bazowej z 3,50 do 5,40 uwzględnia wyliczenie funduszu wynagrodzeń funkcjonariuszy CBA w projekcie budżetu CBA na 2016 r. w kwocie 85.020 tys. zł. Kwota ta uwzględnia m.in. przyznanie na 2016 r. dodatkowych środków na uposażenia funkcjonariuszy CBA w kwocie 18.062 tys. zł, co odpowiada funduszowi wynagrodzeń określonemu w załączniku nr 6 do projektu ustawy budżetowej na 2016 r. w części 56 budżetu państwa – Centralne Biuro Antykorupcyjne (łącznie z kwotą wynagrodzeń dla pracowników cywilnych przyznano zwiększenie wydatków na wynagrodzenia o 22.375 tys. zł).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuKoordynator Służb Specjalnych
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMaciej Wąsik Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMKoordynator Służb Specjalnych
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry