Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD39
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie występują trudności w rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom końcowym przez rolników żywności uzyskanej w całości lub części z surowców pochodzących z ich własnej uprawy, hodowli lub chowu. Dotyczy to działalności prowadzonej w ograniczonym rozmiarze i obejmującej krótkie łańcuchy sprzedaży prowadzące bezpośrednio od producenta do konsumenta, bez udziału pośredników. Wymienione trudności wynikają z braku wyraźnego określenia wymagań sanitarnych dla działalności w wymienionym zakresie, a także występowania, w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego, wątpliwości dotyczących podziału kompetencji pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Państwową Inspekcją Sanitarną. Brak wyraźnego określenia wymagań sanitarnych dla prowadzenia tej działalności powoduje, że są stosowane wymagania trudne do spełnienia dla większości osób zainteresowanych jej prowadzeniem. Ponadto w stosunku do żywności wytwarzanej i sprzedawanej we wskazany wyżej sposób brak jest przepisów, które w sposób jasny i nie budzący wątpliwości określałyby wymagania odnośnie do np. znakowania.
W związku z wymienionymi trudnościami polscy rolnicy nie mają takich samych szans i możliwości w zakresie produkcji i przetwarzania żywności, jakie posiadają rolnicy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Jednocześnie wobec różnych zasad opodatkowania sprzedaży przez rolników produktów przerobionych z własnej uprawy, hodowli lub chowu zachodzi potrzeba jednoznacznego określenia, kiedy taka sprzedaż  określonych ilości  jest zwolniona z podatku dochodowego w celu wyeliminowania różnorodnych interpretacji dokonywanych przez urzędy skarbowe oraz jednoznacznego ustalenia obowiązków podatkowych dla podmiotów nie spełniających warunków do zwolnienia z podatku dochodowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu  ułatwienia  sprzedaży żywności przez rolników jest stworzenie rzeczywistych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży konsumentom końcowym przez rolników żywności uzyskanej w całości lub części z surowców pochodzących z ich własnej uprawy, hodowli lub chowu. Projektowana ustawa doprowadzi do wyraźnego określenia w przepisach powszechnie obowiązujących wymagań sanitarnych dla działalności w wymienionym zakresie, a także poprawi organizację nadzoru nad podmiotami prowadzącymi taką działalność.
Na mocy projektowanej ustawy, wyłączone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej w tym zakresie, a kompetencje te zostaną powierzone:
1. w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego – Inspekcji Weterynaryjnej;
2. w odniesieniu do żywności pochodzenia niezwierzęcego – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS).
W odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego wspomniana poprawa organizacji nadzoru będzie między innymi wynikiem usunięcia dotychczasowych wątpliwości dotyczących podziału kompetencji pomiędzy Inspekcją Weterynaryjną a Państwową Inspekcją Sanitarną. Rozszerzenie kompetencji Inspekcji Weterynaryjnej, o którym mowa powyżej, jest uzasadnione z uwagi na fakt, że organy tej Inspekcji posiadają wieloletnie doświadczenie w nadzorze nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta gospodarskie, produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego i wprowadzaniem ich na rynek oraz dysponują kadrą urzędowych lekarzy weterynarii, tj. inspektorów wyspecjalizowanych do sprawowania takiego nadzoru.
Projektowana ustawa będzie przewidywała także wprowadzenie, w drodze rozporządzenia, limitów ograniczających rozmiar działalności w wymienionym zakresie prowadzonej przez jeden podmiot.
Projektowana ustawa wprowadzi również zwolnienie z opodatkowania sprzedaży  przez producentów rolnych, posiadaczy gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym,  określonych ilości przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu w sposób inny niż przemysłowy pod warunkiem, że taki przerób nie powoduje konieczności zatrudnienia pracowników do tego procesu.  Zwolnienie  z podatku dochodowego sprzedaży przerobionych przez rolnika produktów umożliwi zwiększenie dochodów  z gospodarstw rolnych oraz  umożliwi efektywne wykorzystanie czasu pracy rolnika i członków jego rodziny prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne.
Zwolnienie  z podatku dochodowego sprzedaży określonych ilości  przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu – w określonych ilościach -  umożliwi rezygnację z wprowadzonego od początku 2016 r. 2% podatku zryczałtowanego od sprzedaży produktów przerobionych  z uwagi na brak zainteresowania tą formą opodatkowania i nieznaczącymi skutkami dla  budżetu państwa rezygnacji z tego podatku (36 tys. zł rocznie).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Mninistrów przyjęła 27 września 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.09.2016
do góry