Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC57
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia w rachunku bankowym w celu ułatwienia Iransgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych ma na celu ułatwienie transgranicznego wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych poprzez stworzenie efektywnego mechanizmu zabezpieczenia roszczeń na rachunku bankowym dłużnika, w szczególności gdy rachunek ten zlokalizowany jest w innym państwie członkowskim niż to, w którym toczy się postępowanie sądowe lub zostało wydane orzeczenie.
Rozporządzenie zacznie stosować się 18 stycznia 2017 r. Jakkolwiek z istoty swojej rozporządzenie co do zasady stosuje się bezpośrednio, dla jego skutecznego wykonywania w Polsce niezbędne jest również przyjęcie uzupełniających przepisów na poziomic prawa krajowego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W ustawie znajdą się przede wszystkim przepisy, które uregulują nieuregulowane w samym rozporządzeniu kwestie proceduralne w zakresie wydawania przez polskie sądy europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonywania w Polsce europejskich nakazów zabezpieczenia wydanych w innych państwach członkowskich, w tym mechanizmy oraz organy właściwe do ustalania i udzielania informacji o rachunkach bankowych na potrzeby wniosków z innych państw członkowskich.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
do góry