Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC43
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Rozpoczęcie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw wynika z konieczności
transpozycji do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z
dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i
odpadów opakowaniowych, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/849 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniającej dyrektyw 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego. Termin transpozycji ww. przepisów upływa 5 lipca 2020 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Planowane rozwiązania w projekcie ustawy polegają na:
- dokonanie zmian w definicjach:
- zmienione zostaną definicje: bioodpadów, gospodarowania odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów,
odpadów komunalnych;
- dodane zostaną definicje: odpadów innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów
żywności, systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, odzysku materiałów i wypełniania wyrobisk;
doprecyzowanie przepisów odnoszących się do produktów ubocznych i utraty statusu odpadów, a także
odnoszące się do zasady „zanieczyszczający płaci”,
- ustanowienie nowych wymagań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów,
- rozszerzenie przepisów dotyczących zakresu planów gospodarki odpadami,
- dostosowanie przepisów w związku ze zmianą definicji odpadów komunalnych,
- doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie gospodarowania odpadami oraz sprawozdawania informacji
dotyczących odpadów komunalnych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw
domowych,
- wprowadzenie celów w zakresie zmniejszenia ilości składowanych odpadów z określeniem daty ich osiągnięcia, a
także kary za nieosiągnięcie tych celów,
- zaktualizowanie definicji: odpadów opakowaniowych, opakowań wielokrotnego użytku i opakowań
wielomateriałowych,
- wyznaczenie do roku 2030 nowych (wyższych) poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w odniesieniu do
wprowadzonych do obrotu opakowań,
- dostosowanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie oraz potwierdzających recykling do zmienionych wymagań w zakresie
sprawozdawczości,
- wprowadzenie fakultatywnego upoważnienia do wydania rozporządzenia określającego warunki, pod jakimi masa
odpadów zużytego sprzętu zalicza się do recyklingu.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJacek Ozdoba Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry