BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2185,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow-i-uslug.html
2020-08-15, 18:34
Numer projektuUC48
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/13,w którym orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polską obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Uchylenie w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług poz. 82 oraz zmiana brzmienia poz.: 92 i 103, w ten sposób, ażeby wyeliminować z nich towary, które powinny podlegać opodatkowaniu według stawki podstawowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuLeszek Skiba Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 22 lipca 2016 r.

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.01.2017
Rejestr zmian