BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2177,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-ustanowienia-programu-wieloletniego-pod.html
2020-08-15, 19:33
Numer projektuID10
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem programu jest zapewnienie środków finansowych na realizację inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską ". Zadaniem programu jest określenie sposobu przygotowania i  realizacji inwestycji w latach 2017 – 2024, określenie kosztów inwestycyjnych oraz korzyści społeczno - gospodarczych wynikających  z realizacji Programu. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości rozwoju regionów wschodniej i północno – wschodniej część Polski, które korzystać będą z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie (możliwość eksportu artykułów budowlanych, płodów rolnych oraz rozwój wymiany towarowej i turystyki). Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską umożliwi aktywizację regionu poprzez powrót do jego tradycyjnych działalności, jak przemysł budowy
i remontu statków oraz innych jednostek pływających, rozwój funkcji transportowej w transporcie lądowym i wodnym (droga wodna śródlądowa E-70), rozwój nowych rodzajów działalności, np. agroturystyki, turystyki wodnej i lądowej, wykorzystujących atrakcyjne położenie.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Przedmiotem Programu wieloletniego jest budowa drogi wodnej o parametrach umożliwiających wpływanie do Morskiego Portu Elbląg jednostek o parametrach morskich, tj. zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości 20 m.
Wdrożenie Programu, w odniesieniu do każdego z potencjalnych wariantów lokalizacyjnych, wymaga realizacji przedsięwzięć o następującym zakresie:
(1) budowa kanału żeglownego (przekopu) przez Mierzeję Wiślaną wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
(2) budowa toru wodnego od ujścia Zatoki Elbląskiej do kanału (przekopu);
(3) pogłębienie kotwicowiska na Zalewie Wiślanym - okolice Osłonki;
(4) pogłębienie torów wodnych na rzece Elbląg;
(5) regulacja rzeki Elbląg - na odcinku ujścia na wysokości m. Nowakowo.
Podstawowym kryterium dla wariantowania lokalizacyjnego jest lokalizacja przekopu przez Mierzeję Wiślaną, stąd warianty dotyczące przedsięwzięć realizujących Program określane są od nazw miejscowości, przy których, według kryteriów geotechnicznych, określono możliwość realizacji kanału żeglugowego, jako: Skowronki (długość kanału: ~1150 m), Nowy Świat (długość kanału: ~1380 m), Przebrno (długość kanału: ~1670 m), Piaski (długość kanału: ~820 m).
Na podstawie przeprowadzonej prognozy oddziaływania skutków wdrożenia Programu na środowisko wskazać można, że z punktu widzenia oddziaływania na obszary Natura 2000 najbardziej korzystnym wariantem realizacji Programu jest wariant Nowy Świat.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.05.2016
Rejestr zmian