Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID7
Tytuł

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020”. Aktualizacja 2016/2017

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Realizacja unijnej strategii „Europa 2020” zakłada coroczną aktualizację Krajowych Programów Reform (KPR), wdrażających tę strategię na poziomie państw członkowskich UE. Aktualizacji dokonuje się w rytmie tzw. Semestru Europejskiego, zgodnie z którym państwo członkowskie powinno w kwietniu każdego roku przekazać równocześnie aktualizacje KPR i Programu Stabilności lub Konwergencji.
Obowiązek przedłożenia Krajowego Programu Reform wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z 16 listopada 2011 r. – zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, wchodzące w skład tzw. „sześciopaku”, czyli pakietu sześciu aktów prawnych, przyjętych jesienią 2011 r., a poświęconych zapobieganiu i korygowaniu nierównowag budżetowych i makroekonomicznych w UE.
Zgodnie z art. 2a Rozporządzenia roczny cykl zarządzenia gospodarczego (Semestr Europejski) obejmuje m.in. przedłożenie i ocenę krajowego programu reform państw członkowskich wspierających unijną strategię na rzecz wzrostu i zatrudnienia opracowanego zgodnie z wytycznymi dla państw członkowskich wydawanymi przez Komisję i Radę.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” został przyjęty przez Radę Ministrów 26 kwietnia 2011 r., a Aktualizacja KPR 2012/2013, Aktualizacja KPR 2013/2014, Aktualizacja KPR 2014/2015, Aktualizacja KPR 2015/2016 odpowiednio – 25 kwietnia 2012 r., 30 kwietnia 2013 r., 22 kwietnia 2014 r., 28 kwietnia 2015 r. KPR pokazuje jak Polska, w perspektywie do roku 2020, realizować będzie krajowe zobowiązania podjęte w zakresie pięciu wiodących celów strategii „Europa 2020”. Zasadnicza część Aktualizacji KPR 2016/2017 polegać będzie na weryfikacji listy działań przewidzianych do realizacji we wcześniejszych wersjach dokumentu wraz ze wskazaniem etapów, które zostaną zrealizowane w latach 2016-2017. Jednocześnie Aktualizacja KPR 2016/2017 zawierać będzie informacje nt. postępów w realizacji zaleceń skierowanych dla Polski przez Radę UE 14 lipca 2015 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMateusz Morawiecki Minister Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 27.04.2016
do góry