Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD31
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 5 ust. 2a i 3a oraz art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642). Z uwagi na spójność tematyczną przedmiotu regulacji zostanie wydane jedno rozporządzenie. Wydanie projektowanego rozporządzenia jest niezbędne w celu zapewnienia integralności granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz ze względu na rozpoczęty przez dyrektorów urzędów morskich proces opracowania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Prawne określenie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zewnętrznej granicy morza terytorialnego pozwoli na dokładne określenie granic polskich obszarów morskich. Rozporządzenie zawiera wykaz uporządkowanych współrzędnych punktów, obrazujących przebieg poszczególnych linii granicznych oraz przedstawia na mapach zobrazowanie przebiegu tych linii.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje:
- określenie przebiegu linii podstawowej morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej jako linii geodezyjnej łączącej kolejne punkty o wskazanych w opisie współrzędnych, usystematyzowanych zgodnie z przebiegiem linii (od zachodu na wschód), której punkt początkowy znajduje się na przecięciu z granicą niemiecką, a punkt końcowy – na przecięciu z granicą rosyjską. Za podstawę przebiegu linii podstawowej przyjęto najniższy stan wody wzdłuż wybrzeża polskiego, wynoszący poziom „-1,6 m” według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z maja 1994 r. – co jest zgodne z art. 5 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 59, poz. 543) – zwanej dalej Konwencją o prawie morza,
- określenie przebiegu zewnętrznej granicy morza terytorialnego jako linii geodezyjnej łączącej punkty o podanych w opisie współrzędnych, której przebieg jest zgodny z regułą wynikającą z art.3 Konwencji o prawie morza, zgodnie z którą każdy punkt linii zewnętrznej granicy morza terytorialnego powinien być oddalony o 12 mil morskich od najbliższego punktu linii podstawowej,
- określenie przebiegu  zewnętrznej granicy strefy przyległej do morza terytorialnego jako linii geodezyjnej łączącej punkty o podanych w opisie współrzędnych, której przebieg jest zgodny z regułą wynikającą z art.33 ust.2 Konwencji o prawie morza, w myśl której strefa przyległa nie może się rozciągać poza 24 mile morskie od linii podstawowej.
Efektem regulacji będzie prawne określenie szczegółowego przebiegu linii podstawowej  oraz przebiegu: zewnętrznej granicy morza terytorialnego i zewnętrznej granicy strefy przyległej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.01.2017
do góry