Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD29
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie reorganizacji Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego z siedzibą w Warszawie

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu rozporządzenia jest reorganizacja Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego, zwanego dalej „Instytutem”, polegająca na zmianie ministra nadzorującego ten Instytut.
Dotychczas Instytut był nadzorowany przez ministra właściwego do spraw łączności, do którego właściwości należały sprawy telekomunikacji. Z uwagi jednak na zmianę ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812, z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 27 listopada 2015 r., sprawy telekomunikacji zostały włączone do działu administracji rządowej – informatyzacja. Obecnie dział administracji rządowej łączność obejmuje sprawy poczty.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Jako minister nadzorujący Instytut zostanie wskazany minister właściwy do spraw informatyzacji zamiast ministra właściwego do spraw łączności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.12.2015
do góry