Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD28
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z aktualnym brzmieniem ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 812 ze zm.) dział łączność obejmuje jedynie sprawy poczty. Przed wejściem w życie zmian w tym zakresie dział administracji rządowej – łączność, obejmował zarówno sprawy poczty, jak i telekomunikacji. W obecnym stanie prawnym sprawy telekomunikacji zostały włączone do działu administracji rządowej – informatyzacja. Powyższe zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie również w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Konieczne jest zatem wskazanie „ministra właściwego do spraw informatyzacji” w miejsce „ministra właściwego do spraw łączności” jako organu, z którym plany działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych  powinny być uzgadniane.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponowana zmiana ww. rozporządzenia ma na celu przypisanie ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji zadań związanych z uzgadnianiem planów działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, które to zadania w dotychczas realizował minister właściwy do spraw łączności.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Streżyńska Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 października 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 28.10.2016
do góry