Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD7
Tytuł

Projekt ustawy o transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązujące regulacje krajowe nie pozwalają w sposób właściwy realizować przez krajową władzę lotniczą oraz podmioty uczestniczące w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną postanowień przepisów międzynarodowych dotyczących tego rodzaju transportu. Uregulowanie w akcie prawnym rangi ustawowej obszaru transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną poprzez określenie zasad transportu, zarówno międzynarodowego, jak i krajowego, zapewni odpowiedni nadzór krajowej władzy lotniczej w tym zakresie, a tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przewozu tych materiałów statkami powietrznymi.
Projektowana ustawa ma zapewnić zgodność przepisów krajowych z obszaru transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną z prawem międzynarodowym, w tym z prawem Unii Europejskiej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa będzie przede wszystkim dostosowywała przepisy prawa krajowego do następujących aktów prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej:
1) Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzona w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212, z późn. zm.), w szczególności Załącznik 18 do Konwencji;
2) rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348, z późn. zm.), część R załącznika III – które będzie obowiązywało Rzeczpospolitą Polską także po dniu 28 października 2014 r. w zakresie lotów lokalnych;
3) rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie zrozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.) – które obowiązuje Rzeczpospolitą Polską od dnia 29 października 2014 r. w zakresie innych rodzajów przewozów lotniczych.

Podstawowe elementy projektu ustawy obejmą:
1) ograniczenia dotyczące transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;
2) obowiązki przewoźników lotniczych i agentów obsługi naziemnej;
3) obowiązki nadawców;
4) obowiązki operatorów pocztowych;
5) szkolenia;
6) sposób informowania o wypadkach i incydentach z udziałem materiałów niebezpiecznych;
7) ochronę materiałów niebezpiecznych.

Propozycje szczegółowe obejmą:
1) wprowadzenie podziału materiałów niebezpiecznych ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów międzynarodowych na trzy grupy, w oparciu o rozdział 4. Załącznika 18 do Konwencji;
2) określenie procedury przyjmowania materiałów niebezpiecznych na pokład statku powietrznego, ich akceptacji przez operatora i sprawdzenia przez operatora przeszkolenia w tym zakresie nadawcy;
3) określenie obowiązków dotyczących akceptacji materiałów niebezpiecznych, obsługi naziemnej materiałów niebezpiecznych, załadunku materiałów niebezpiecznych, dostarczania informacji (dla załóg, władzy lotniczej, służb lotniskowych);
4) zasady weryfikacji kompetencji nadawcy;
5) wymagania dla podmiotów ubiegających się o certyfikację w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych, zgodnie z art. 160 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.);
6) obowiązki nadawców wynikające z Załącznika 18 do Konwencji dotyczące sklasyfikowania materiału niebezpiecznego, zapakowania, oznaczenia, etykietowania, sporządzenia dokumentu przewozowego;
7) obowiązek przekazywania do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia, przeprowadzonego przez autoryzowanego instruktora w zakresie obsługi materiałów niebezpiecznych, warunkujący możliwość nadawania przesyłek z Rzeczypospolitej Polskiej;
8) przepisy dotyczące szkoleń personelu oraz procedur operatorów pocztowych wyznaczonych do wprowadzania materiałów niebezpiecznych w poczcie lotniczej do transportu powietrznego;
9) przepisy dotyczące szkoleń osób biorących udział w transporcie materiałów niebezpiecznych;
10) wymagania dla podmiotów prowadzących szkolenia z transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną;
11) przepisy dotyczące sposobu dokonywania zgłoszenia o zdarzeniach lotniczych z udziałem materiałów niebezpiecznych;
12) przepisy dotyczące ochrony materiałów niebezpiecznych transportowanych drogą powietrzną, uzupełniające przepisy określone w Załączniku 18 do Konwencji;
13) przepisy dotyczące zakresu kontroli Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczącej spełniania przez osoby uczestniczące w transporcie materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną wymagań określonych przedmiotowym projektem.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMikołaj Wild Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 29.05.2019
do góry