Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID4
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zadania programu wpisują się w zakres merytorycznych prac, w których uczestniczy Polska na forum UE, w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Obejmują także takie zagadnienia jak: ocena wpływu WPR, ochrona gleb, bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty, ochrona wód Morza Bałtyckiego, wpływ zmian klimatu na rolnictwo, zwiększenie konkurencyjności produkcji rolniczej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Są to problemy o dużym znaczeniu praktycznym, istotne z punktu widzenia wspierania podejmowanych decyzji i przewidywania skutków ich realizacji.
Cel główny programu wieloletniego to wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Realizacja programu umożliwi wspieranie działań dotyczących ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski, ograniczenie niekorzystnych oddziaływań produkcji rolniczej na środowisko przyrodnicze oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych, z uwzględnieniem zasad WPR i przewidywanych zmian klimatu. Rozwiązywanie tych problemów wymaga wsparcia merytorycznego oraz wykorzystania zbiorów informacji pozwalających na ocenę stanu aktualnego i przewidywanych skutków realizowanej polityki, a także wskazywania instrumentów i mechanizmów sprzyjających realizacji ww. celów.
Rekomendowane rozwiązanie przyniesie następujące efekty:
- prowadzenie i wzbogacanie systemu informacji o przestrzeni rolniczej oraz jego wykorzystanie do opracowywania analiz przestrzennych;
- ocena i prognozowanie skutków produkcyjnych i środowiskowych WPR;
- doskonalenie technologii produkcji roślinnej mające na celu uzyskiwanie ziemiopłodów o pożądanej jakości w sposób bezpieczny dla środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem zasad WPR i przewidywanych zmian klimatu;
- doskonalenie i upowszechnianie postępu technologicznego w celu zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności produkcji roślinnej (rolniczej) w Polsce.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.12.2015
do góry