Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD23
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie śródlądowych dróg wodnych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Wydanie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Elblągu od strony lądu spowodowało zmianę granic portu morskiego w Elblągu m.in. poprzez włączenie do portu Kanału Jagiellońskiego na odcinku 1,1 km. Wody w granicach portów morskich mają kategorię morskich wód wewnętrznych, stąd konieczność aktualizacji rozporządzeń wykonawczych w ramach, których Kanałowi Jagiellońskiemu przypisywana jest na całej długość kategoria śródlądowych dróg wodnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektu jest dostosowanie przepisów wykonawczych do obecnie obowiązującego prawa. W związku z nowym wyznaczeniem granic portu morskiego w Elblągu od strony lądu, zaszła potrzeba zmiany kategorii niektórych wód lub ich części. Niezbędna jest zmiana brzmienia dotychczasowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych w celu ujednolicenia norm prawnych. W przypadku projektowanej regulacji konieczna jest zmiana pkt-u 10 załącznika do projektowanego rozporządzenia, i określenie aktualnej kategorii wód Kanału Jagiellońskiego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Gajda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 06.05.2016
do góry