Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC35
Tytuł

Projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa wdraża przepisy dotyczące systemu uznawania kwalifikacji zawodowej w związku z wejściem w życie dyrektywy 2013/55/UE nowelizującą dyrektywę 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Głównym celem inicjatywy jest ułatwienie mobilności specjalistów oraz świadczenia usług w zawodach regulowanych w państwach członkowskich UE poprzez:
1. uproszczenie procedur administracyjnych w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania regulowanych zawodów lub działalności, nabytych w państwach członkowskich UE, poza terytorium RP, a także zwiększenie dostępności do informacji o tych procedurach – przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowoczesne technologie (w tym elektronizacja procedur),
2. wprowadzenie nowych rozwiązań ułatwiających uznawanie kwalifikacji w tych zawodach, w których nie obowiazuje harmonizacja kształcenia w UE,
3. ułatwianie mobilności młodym osobom,
4. uregulowanie częściowego dostępu do zawodu,
5. zwiększenie bezpieczeństwa odbiorców usług zwłaszcza w obszarze zdrowia oraz edukacji osób małoletnich.
Propozycja unowocześnienia systemu wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych ma na celu znoszenie istniejących barier administracyjnych oraz poprawienie i ułatwienie sytuacji osób migrujących. Przedstawiona propozycja legislacyjna wprowadza bardziej przejrzyste i proste, z punktu widzenia obywateli, procedury dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych. Można założyć, iż usprawnienie komunikacji i wzajemnej pomocy pomiędzy administracjami państw członkowskich zwiększy zaufanie przedsiębiorców i obywateli do usług oferowanych przez administrację, a także może mieć wpływ na redukcję barier administracyjnych związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Mając na uwadze, że dyrektywa 2013/55/UE wprowadza kilka nowych, nieuregulowanych dotąd rozwiązań do systemu uznawania kwalifikacji, a także zmienia lub doprecyzowuje niektóre dotychczasowe przepisy proponuje się, aby jej wdrożenie nastąpiło poprzez opracowanie projektu nowej ustawy, która zastąpi ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także znowelizuje ustawy regulujące uznawanie kwalifikacji w tzw. zawodach sektorowych (lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, farmaceuta, lekarz weterynarii, architekt).
Projekt ustawy tworzy podstawy prawne do nowych, bądź zmiany dotychczasowych rozwiązań i wymogów, w szczególności:
ad 1)  w zakresie uproszczenia procedur administracyjnych - zostanie wprowadzona europejska legitymacja zawodowa, a ponadto zwiększony zostanie dostęp do informacji,  m.in. o zawodach regulowanych i procedurach przez rozszerzenie działania pojedynczych punktów kontaktowych (PPK), przekształcenie ośrodka informacji w ośrodek wsparcia dla obywateli, którego funkcjonowanie ma być bardziej przyjazne (przepisy kładą większy nacisk na współpracę ośrodków wsparcia państwa przyjmującego z ośrodkami wsparcia i  PPK państw rodzimych oraz organów właściwych
z ośrodkami wsparcia w przyjmującym lub rodzimym państwie i udzielania ośrodkom wsparcia  istotnych informacji na temat indywidualnych przypadków), ponadto ułatwiona będzie również wymiana informacji pomiędzy organami właściwymi, które są zobowiązane do stosowania systemu IMI we współpracy administracyjnej,
ad 2) wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia umożliwiających automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych (w powiązaniu z aktem delegowanym i wykonawczym),
ad 3) uznanie praktyki zawodowej odbytej w innym państwie członkowskim albo wzięcie pod uwagę praktyki zawodowej odbytej w państwie trzecim w toku przyznawania w Polsce uprawnień zawodowych, w zawodach w których praktyka jest wymagana do uzyskania pełnych uprawnień,
ad 4) wprowadzenie  do przepisów zasad częściowego dostępu do zawodu, z zachowaniem zasady możliwości odmowy takiego dostępu  w przypadkach uzasadnionych, w tym np. względami nadrzędnego interesu publicznego, z zachowaniem zasady proporcjonalności,
ad 5) w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa odbiorców usług zwłaszcza w obszarze zdrowia oraz edukacji osób małoletnich wprowadzenie:
- dodatkowej możliwości  wymagania przez organ właściwy od usługodawców prowadzących działalność w innym państwie członkowskim zaświadczenia o braku zawieszenia prawa wykonywania działalności lub o niekaralności, jeżeli jest wymagane od obywateli polskich zamierzających wykonywać zawód regulowany albo działalność regulowaną związanymi nie tylko z bezpieczeństwem publicznym, ale i służbą zdrowia, albo edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją,
-  w przypadku zawodów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjentów, oświadczenia usługodawcy potwierdzającego posiadanie znajomości języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego,
- „mechanizmu ostrzegania” poprzez system IMI (system wymiany informacji na rynku wewnętrznym) o specjalistach prowadzących działalność związaną z bezpieczeństwem pacjentów oraz edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, w stosunku do których orzeczono zakaz wykonywania zawodu.
Powyższe rozwiązania odzwierciedlające przepisy dyrektywy 2013/55/UE mają na celu ułatwienie mobilności na rynku wewnętrznym i dalszą likwidację barier w przemieszczaniu się pracowników.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDaria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2015 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 09.12.2015
do góry