Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuZC5
Tytuł

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W trakcie notyfikacji programu pomocowego „Rekompensata dla operatora pocztowego z tytułu kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych" zgodnie z przepisami opisującymi mechanizm finansowania tego kosztu
w Rozdziale 10 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 i 1830) Komisja Europejska zakwestionowała  zasadę ustalania wielkości udziału operatora pocztowego w dopłacie. Zgodnie z art. 113 ust 4 kwota udziału naliczana jest od kwoty przychodów z usług powszechnych i wchodzących w zakres usług powszechnych
 w roku obrotowym, którego dotyczy dopłata. Jednocześnie obowiązkiem dopłaty objęci są tylko ci operatorzy, którzy osiągnęli przychód z tych usług przekraczający jeden milion zł.
W opinii KE przyjęte w ustawie rozwiązanie narusza zasady konkurencji, gdyż operator o przychodach przekraczających próg np. o 1 zł będzie uczestniczył w dopłacie, podczas gdy inny mający przychody o 1 zł mniejsze od progu nie będzie podlegał obowiązkowi wniesienia udziału w dopłacie. Zdaniem KE, konieczne jest wprowadzenie modyfikacji rozwiązania tak aby podstawą obliczeń kwoty udziału była tylko ta część przychodów, która jest wyższa niż próg 1 mln zł, co zapewniłoby równe traktowanie podmiotów z punktu widzenia zasad konkurencji.
Z uwagi na to, iż zmiana ta ma charakter zasadniczy dla Komisji i wydania przez nią decyzji o zgodności programu pomocowego z rynkiem wewnętrznym UE, Minister Administracji i Cyfryzacji zobowiązał się do zgłoszenia stosownej inicjatywy legislacyjnej. Zmiana powinna dotyczyć rozliczenia kosztu netto za 2016 rok i lat następnych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Proponuje się zmianę obecnego przepisu art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, tak aby wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowiła iloczyn wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust 3 tego artykułu oraz kwoty przychodów operatora z usług powszechnych lub wchodzących w zakres usług powszechnych  osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata, przekraczającej jeden milion złotych.
Pozostawiona zostanie bez zmian zasada, ze dopłata nie może być wyższa niż 2% tych przychodów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Decyzja Zespołu ds. Programowania Prac Rządu z 18 maja 2016 r.

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.05.2016
do góry