Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuIC3
Tytuł

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dyrektywa 2014/94/UE ma na celu wsparcie zastosowania paliw alternatywnych w transporcie. Paliwami alternatywnymi wg dyrektywy są paliwa lub źródła energii, które służą, przynajmniej częściowo, jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii w transporcie i które mogą potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia państw członkowskich UE od importu ropy naftowej oraz do dekarbonizacji transportu i poprawy ekologiczności tego sektora. Obejmują one między innymi: energię elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny (w tym biometan) w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplonego gazu ziemnego LNG, gaz płynny LPG. Dyrektywa 2014/94/UE ustanawia wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych, przede wszystkim w zakresie punktów ładowania dla pojazdów elektrycznych, punktów tankowania gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru. Działania rozwojowe mają zostać wdrożone za pomocą Krajowych ram polityki przygotowanych przez poszczególne państwa członkowskie. Data notyfikacja Krajowych ram polityki i implementacji dyrektywy to 18 listopada 2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zawartość Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest określona przepisami dyrektywy 2014/94/UE:
1. Ocena istniejącego stanu i przyszłego rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektorze transportu, w tym w świetle ich ewentualnego jednoczesnego i łączonego stosowania, oraz ocena rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, obejmująca – w stosowanych przypadkach – ciągłość transgraniczną;
2. Krajowe cele ogólne i szczegółowe dotyczące rozwoju paliw alternatywnych w zakresie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych;
3. Środki konieczne aby zapewnić osiągnięcie krajowych celów ogólnych i szczegółowych zawartych w krajowych ramach polityki;
4. Środki, które mogą wspierać rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w usługach transportu publicznego;
5. Wskazanie aglomeracji miejskich/podmiejskich, innych obszarów gęsto zaludnionych i sieci, które – w zależności od potrzeb rynkowych – mają być wyposażone w publicznie dostępne punkty ładowania samochodów elektrycznych;
6. Ocena potrzeby instalowania punktów tankowania LNG w portach poza siecią bazową TEN-T;
7. Rozważenie potrzeby instalowania w portach lotniczych instalacji do zasilania energią elektryczną samolotów na podczas postoju.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuME MR, MIiB, MGMiŻŚ, MF, MŚ, MNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Tchórzewski Minister Energii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMME
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 marca 2017 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 03.07.2017
do góry