Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC30
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest:
1. wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz. Urz. UE L 343 z 14.12.2015 r., str. 32);
2. uzupełnienie wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/57/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 191 z 18.07.2008 r. , str. 1).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Najważniejsze zagadnienia ujęte w przedmiotowym projekcie dotyczą:
- wzmocnienia kompetencji organu regulacyjnego na kolei – Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz wprowadzenia dodatkowych gwarancji niezależności Prezesa UTK od pozostałych uczestników rynku kolejowego;
- finansowania infrastruktury kolejowej (doprecyzowania zasady ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej oraz warunków finansowania działalności zarządcy infrastruktury ze środków publicznych);
- konkurencyjności transportu kolejowego, w tym udostępniania infrastruktury przeładunkowej i innej infrastruktury punktowej niezbędnej do świadczenia usług przewozowych wszystkim przewoźnikom kolejowym na równych zasadach, jak również wprowadzenia możliwości przydzielania tras pociągów dla podmiotów zainteresowanych rezerwacją zdolności przepustowej, niebędących przewoźnikami kolejowymi);
- licencjonowania przewoźników kolejowych;
- wprowadzenia definicji zaawansowanego etapu realizacji podsystemu infrastruktury;
- sposobu przeprowadzania badań w celu sprawdzenia zgodności technicznej pojazdu kolejowego z siecią kolejową
i wymogami bezpieczeństwa.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Stomma Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.08.2016
do góry