Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUC29
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest wdrożenie procedur regulujących „European Electronic Toll Service” - europejską usługę opłaty elektronicznej (usługę EETS) przewidzianą w decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 października 2009 r. w sprawie definicji europejskiej usługi opłaty elektronicznej oraz jej elementów technicznych. Usługa EETS ma docelowo umożliwić  użytkownikom uiszczanie opłat przy pomocy jednego urządzenia pokładowego na całej sieci drogowej w UE, na której pobierane są opłaty za pomocą elektronicznych systemów poboru opłat.
Jako że ww. decyzja ma wpływ na prawa i obowiązki zarówno organów administracji państwowej (GDDKiA, minister właściwy do spraw transportu), jak i obywateli (podmioty korzystające z dróg, na których opłaty pobierane są w sposób elektroniczny), nie jest możliwe wdrożenie decyzji w inny sposób niż w drodze aktu prawnego rangi ustawowej. Oczekuje się, że projektowana ustawa wprowadzi instrumenty, które zapewnią możliwość sprawnego funkcjonowania usługi EETS na terytorium RP.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dzięki wprowadzeniu Europejskiej usługi opłaty elektronicznej użytkownicy EETS (czyli osoby uiszczające opłaty drogowe w sposób elektroniczny) będą mieli możliwość uiszczania opłat na wszystkich obszarach EETS w ramach europejskiej sieci drogowej za pomocą jednego urządzenia pokładowego. Ponadto użytkownicy będą rozliczać się z jednym podmiotem. Tym samym ułatwione będzie i skrócone uiszczanie opłat za przejazd po drogach w całej Europie. Przewidywanym skutkiem uruchomienia usługi EETS będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z uwagi na to, iż opłata elektroniczna naliczana jest i pobierana bez potrzeby zatrzymywania się (tzw. zasada free flow), pozwala na lepszą efektywność przejazdów, mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję spalin.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 25.02.2016
do góry