Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów


Numer projektuUC25
Tytuł
Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana ustawa wynika z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.
Termin implementacji upłynął 2.03.2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa zwiększa bezpieczeństwo systemu tachografów poprzez ograniczenie manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, zwiększa wiarygodność warsztatów wykonujących instalacje, naprawy i sprawdzenia tachografów, ogranicza ryzyko popełniania przez ww. podmioty oszustw i wystąpienia konfliktów interesów między tymi podmiotami a przewoźnikami drogowymi, ustanawia sankcje za naruszenie przepisów rozporządzenia (UE) nr 165/2014 i usprawnia współpracę administracyjną z Komisją Europejską oraz z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie egzekwowania przepisów socjalnych w transporcie drogowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2017 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji 13 lipca 2017, 10:32
Rejestr zmian