Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC20
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt ma na celu dostosowanie polskich przepisów prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009  z dnia 21 października  2009  r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków  wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009  str. 51) w zakresie utworzenia i prowadzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego.
Termin implementacji upłynął 31.12.2012 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt przewiduje rozwiązania dotyczące:
1. utworzenia i funkcjonowania krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego,
2. wyznaczenia Głównego Inspektora Transportu Drogowego jako punktu kontaktowego odpowiedzialnego za wymianę informacji z innymi państwami członkowskimi w zakresie stosowania rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
Projekt zapewnia również doprecyzowanie obowiązujących przepisów związanych z badaniem dobrej reputacji przedsiębiorcy transportu drogowego oraz zarządzającego transportem drogowym, co zapewni zgodność przepisów z postanowieniami rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 oraz właściwe funkcjonowanie rejestru.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiB
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Szmit Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiB
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2016 r. z autopoprawką
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian