Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRC11
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obowiązek sporządzenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) wynika z art. 13 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE. L 327 z 22.12.2000, str. 1 z późn. zm.); zwanej dalej „RDW”). Zgodnie z ww. artykułem każde państwo członkowskie zapewnia opracowanie planów gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy, które leżą całkowicie w granicach danego kraju. Art. 13 ust. 2 – 3 wyznacza też zasady dotyczące opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy międzynarodowych. Wymóg przygotowania planów gospodarowania wodami został transponowany do prawa polskiego poprzez art. 114 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy - Prawo wodne na terytorium Polski wyznaczono 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Jarftu, Świeżej, Dunaju, Dniestru, Łaby, Pregoły, Ücker, Niemna. Dla każdego z obszarów dorzeczy konieczne jest opracowanie planu gospodarowania wodami.
Zgodnie z art. 114 ust. 5 ustawy - Prawo wodne Rada Ministrów przyjmuje i aktualizuje plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością zapewnienia osiągnięcia celów środowiskowych oraz powszechnym charakterem tego planu.
Opracowanie i przyjęcie przedmiotowych dokumentów spełni warunek ex-ante, o którym mowa w załączniku XI do  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., dla środków pochodzących z budżetu Wieloletnich Ram Finansowych UE (2014-2020) dla polityki spójności (Dz. Urz. WE. L 347 z 20.12.2013, str. 320-469).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Po raz pierwszy plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker został opracowany w 2009 roku, a następnie 22 lutego 2011 roku zatwierdzony przez Radę Ministrów w drodze uchwały. Po opracowaniu pierwszego planu gospodarowania wodami, zgodnie z RDW i przepisami zawartymi w ustawie – Prawo wodne, rozpoczęto działania zmierzające do jego aktualizacji. Zgodnie z wymaganiami art. 13 ust. 7 RDW, plan gospodarowania wodami jest poddawany przeglądowi i uaktualniany najpóźniej w ciągu 15 lat od wejścia w życie dyrektywy, czyli do 22 grudnia 2015 r.
Po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów niniejsza aktualizacja, jako dokument strategiczny stanowić będzie podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych, usprawniającym proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz związanych z nimi ekosystemów, a także wskazującym na konieczność wprowadzenia racjonalnych zasad gospodarowania wodami w przyszłości.
Zakres planu gospodarowania wodami określony jest w załączniku VII Ramowej Dyrektywy Wodnej. Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Ücker została opracowana zgodnie z wymogami RDW, ustawy - Prawo wodne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie szczegółowego zakresu opracowania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2013 r. poz. 578).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Gajda Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 21.10.2016
do góry