Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC18
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (dyrektywa 2014/92/UE).
Zgodnie z Diagnozą stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce opublikowaną przez Narodowy Bank Polski w grudniu 2013 roku "wciąż znaczna część polskiego społeczeństwa nie posiada rachunku bankowego, a tym samym nie ma możliwości opłacania swoich zobowiązań w formie bezgotówkowej lub, posiadając rachunek bankowy, wykorzystuje go w niewielkim zakresie. W badaniu dotyczącym wykluczenia finansowego opublikowanego przez Bank Światowy w 2012 roku 30% Polaków od 15 roku życia nie posiadało konta osobistego. Większy poziom wykluczenia finansowego był tylko w Bułgarii (47%) i Rumunii (55%). W 13 krajach Unii Europejskiej rachunku bankowego nie posiadało do 5% osób. Natomiast w badaniach przeprowadzonych przez NBP w 2012 roku stwierdzono, że najczęstsze powody nieposiadania konta osobistego przez Polaków to: brak takiej potrzeby (54%), preferencja trzymania pieniędzy w gotówce (25%), przeświadczenie o zbyt niskim dochodzie, żeby posiadać konto (23%), brak pieniędzy i oszczędności (22%), brak regularnych dochodów i stałej pracy (17%), brak zaufania do banków i bankowców (14,5%) oraz zbyt wysokie opłaty i prowizje za prowadzenie konta (12,3%)".
Projektowane przepisy implementujące dyrektywę 2014/92/UE mają na celu zwiększenie mobilności konsumentów a także ułatwienie porównywania opłat i usług w zakresie rachunków płatniczych. Ponadto projektowana ustawa wprowadza procedury, które mają zachęcić konsumentów do przenoszenia rachunków płatniczych, w przypadku gdy konsument znajdzie lepszą dla niego ofertę. Projektowana zmiana ma również na celu uregulowanie kwestii serwisów internetowych zajmujących się porównywaniem ofert  poszczególnych dostawców usług płatniczych w zakresie prowadzenia rachunku płatniczego. Ponadto projektowane przepisy nakładają na dostawców usług płatniczych obowiązek oferowania podstawowego rachunku płatniczego konsumentom, którzy takich rachunków nie posiadają.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ustawa poprzez transpozycję dyrektywy 2014/92/UE ma ustanawiać zasady dotyczące przejrzystości i porównywalności opłat pobieranych od konsumentów w odniesieniu do ich rachunków płatniczych prowadzonych na terytorium Unii, zasady dotyczące przenoszenia rachunków płatniczych, zasady ułatwiania konsumentom otwierania rachunków płatniczych za granicą oraz zapewniać niedyskryminacyjny dostęp do rachunków płatniczych dla konsumentów.
W celu urzeczywistnienia zasady porównywalności opłat zw. z rachunkami płatniczymi ustawa będzie przewidywała następujące mechanizmy: wykaz najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczymi i podlegających opłacie, ujednolicony dokument dotyczący opłat stosowanych w związku z korzystaniem z rachunku płatniczego, zapewnienie by funkcjonowała co najmniej 1 internetowa porównywarka opłat pobieranych przez dostawców prowadzących rachunki płatnicze, ujednolicenie stosowanych terminologii. Przepisy dyrektywy szczegółowo wskazują na treść jaką mają zawierać wskazane dokumenty i zestawienia.
Ustawa będzie zawierała ponadto przepisy regulujące procedurę przenoszenia rachunków płatniczych w obrębie państw członkowskich, ustanawiając równocześnie obowiązek zapewnienia możliwości przeniesienia rachunku płatniczego między dostawcami usług płatniczych działającymi w danym państwie. Ponadto ustawa będzie zawierała przepisy zapewniające niedyskryminujący dostęp do  podstawowego rachunku płatniczego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Nowak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 24.08.2016
Rejestr zmian