Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID248
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność dokonania zmian w programie wieloletnim pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”, zwanym dalej „Programem”, jest związana z:
1) niższym wykorzystaniem środków finansowych – tak budżetowych, jak i własnych Uniwersytetu Warszawskiego, zwanego dalej „UW” – na realizację Programu w 2018 r. (ze środków budżetu państwa wydano kwotę 12 107 262 zł wobec planowanej kwoty 16 164 389 zł, natomiast ze środków własnych UW wydano kwotę 830 597 zł wobec planowanej kwoty 1 688 276 zł), i koniecznością dokonania przesunięć tych środków w latach kolejnych (z jednoczesną korektą wysokości środków budżetu państwa w latach 2016–2017 z uwagi na zaokrąglenia matematyczne), co było spowodowane późniejszym niż planowano rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wskutek czego nie zostały poniesione wydatki na prace przygotowawcze (w tym prace projektowe), jak również wystąpieniem robót dodatkowych;
2) planowanym przez UW niższym wykorzystaniem w roku 2019 środków finansowych z budżetu państwa, jak i własnych, co jest spowodowane czynnikami, takimi jak m.in.:
a)    przedłużające się postępowania o udzielenie zamówień publicznych, w tym koniecznością:
–   dwukrotnego powtórzenia postępowania przetargowego na przygotowanie dokumentacji technicznej i rozbiórkę budynku dydaktycznego i budynku technicznego w ramach przygotowania terenu dla inwestycji „Budowa domu studenckiego na Kampusie Służewiec”,
–   trzykrotnego wydłużenia terminu składania ofert w związku ze złożeniem licznych odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapytań w toku postępowania na wybór generalnego wykonawcy robót budowlano-montażowych w ramach inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka); II etap”,
b)    konieczność wykonania dodatkowych prac przygotowawczych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników dla inwestycji „Przebudowa poddasza Pałacu Kazimierzowskiego na potrzeby biurowe” (ze względu na zabytkową więźbę dachową, która jest objęta ochroną konserwatorską, było wymagane przeprowadzenie szeregu specjalistycznych ekspertyz),
c)    przedłużający się proces uzyskiwania zaleceń konserwatorskich (który trwał półtora roku) dla terenu objętego ochroną konserwatorską w ramach inwestycji „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4”),
d)    współzależność inwestycji, np.:
–   prace w istniejących obiektach mogą rozpocząć się po relokacji użytkowników do innych obiektów, w tym nowo wybudowanych,
–  ma miejsce kolizja prac z uwagi na prowadzenie w uczelni również innych prac, nieobjętych programem wieloletnim,
–  należy zapewnić ciągłość funkcjonowania uczelni, w tym w aspekcie zmian wynikających z rozpoczętego procesu federalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz rozpoczętych prac nad nowym statutem UW;
3) koniecznością wydłużenia planowanego okresu realizacji inwestycji wymienionych w pkt 2 lit. a–c (z powodów tam opisanych), jak również inwestycji:
a)    „Budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kogniwistyka, psychofizjologia)” – w związku z przedłużeniem negocjacji z laureatami konkursu architektonicznego, a tym samym opóźnieniem terminu wyboru projektanta i zawarcia umowy oraz w związku z koniecznością wydłużenia realizacji prac projektowych ze względu na zmiany wprowadzone przez przyszłych użytkowników budynku do programu funkcjonalno-użytkowego,
b)   „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” – w związku z relatywnie długimi pracami przygotowawczymi oraz specyfiką inwestycji, w tym jej położenie na terenie kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego, w bliskim sąsiedztwie będących w ciągłym użytkowaniu zabytkowych obiektów, istniejące warunki terenowe oraz potencjalną koniecznością wykonania badań archeologicznych (budynek przeznaczony do rozbiórki jest położony w miejscu jednego z nieistniejących budynków gospodarczych wzniesionych przez Henryka Marconiego na terenie dziedzińca pałacu Tyszkiewiczów-Potockich),
c)    „Przebudowa budynku Prorektorskiego” – w związku z dodatkowo przeprowadzanymi badaniami architektonicznymi i konserwatorskimi, a także wykonaną ekspertyzą techniczną i związaną z wynikającymi z tych badań i ekspertyzy koniecznością uwzględnienia wniosków i zaleceń (spowodowało to przesunięcie planowanego terminu wyboru wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonania tego programu),
d)    „Rozbudowa Domu Studenckiego nr 5 na Kampusie Służewiec (przez dobudowanie nowego skrzydła) na potrzeby domu studenckiego i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego” – w związku z późniejszym wszczęciem postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlano-montażowych oraz koniecznością wydłużenia terminu na składanie ofert z uwagi na liczne zapytania odnośnie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W celu zmiany Programu jest niezbędna zmiana uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016–2025”.
Najistotniejsze zmiany będą dotyczyły korekty:
1) kwot planowanych środków finansowych przekazywanych z budżetu państwa z części 28 oraz środków własnych UW, wydatkowanych w ramach realizacji Programu w poszczególnych latach w okresie 2018–2025, z jednoczesną korektą wysokości środków finansowych budżetu państwa w latach 2016–2017 (wynikającą z przyjęcia wcześniej niejednolitych zaokrągleń matematycznych), przy czym należy podkreślić, że zmiany te będą polegały na przesunięciach zaplanowanych środków budżetowych, ale w ramach limitów określonych w Programie; w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi zwiększenie nakładów na realizację Programu w stosunku do pierwotnie planowanych wydatków środków z budżetu państwa (945 110 500 zł) i środków własnych UW (25 000 000 zł) – pozostaną one na dotychczasowym poziomie;
2) terminów (wydłużenia o rok) realizacji 8 inwestycji opisanych w części 1;
3) wartości miernika stopnia realizacji Programu, którym jest wskaźnik przyrostu powierzchni całkowitej wybudowanej i przebudowanej (w m2).
Zakres zmian został opracowany z uwzględnieniem propozycji przekazanych przez Uniwersytet Warszawski.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSebastian Skuza Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry