Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID68
Tytuł

Projekt Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 - część szczegółowa

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

„Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część szczegółowa” jest operacjonalizacją dokumentu „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część ogólna” przyjętego przez Radę Ministrów 25 stycznia 2019 r. (uchwała nr 12/2019).
Zobowiązanie do opracowania zintegrowanej strategii rozwoju umiejętności zawarte zostało w Umowie Partnerstwa – zatwierdzonej przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. na podstawie decyzji wykonawczej C(2017) 6994 (notyfikowana 24 października 2017 r.).
Zgodnie z zapisami Umowy „W Polsce zostanie opracowana zintegrowana strategia rozwoju umiejętności obejmująca cały system edukacji i szkoleń. Strategia powinna obejmować edukację ogólną, zawodową, uczenie się przez całe życie oraz szkolnictwo wyższe. Powinna uwzględniać zarówno stronę popytową (zapotrzebowanie na określone kompetencje
i kwalifikacje) jak i podażową (dostępność kwalifikacji i kompetencji w społeczeństwie). Ponadto powinna zawierać takie elementy jak: metody przewidywania zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje, ich rozwój, odpowiednie ich dostosowywanie do potrzeb rynku pracy i gospodarki, efektywne ich zastosowanie oraz system zarządzania i koordynacji. Ponadto strategia powinna uwzględniać wymogi związane z modelem społeczno-gospodarczym rozwoju kraju, wyartykułowanym w SOR. Realizacja strategii może mieć charakter stopniowy i w pierwszej kolejności obejmować: szkolnictwo zawodowe, uczenie się przez całe życie oraz szkolnictwo wyższe.”
Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia efektywnego systemu zarządzania i monitorowania w obszarze polityki uczenia się przez całe życie (edukacja formalna, edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne), zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym, tak aby system w jak najwyższym stopniu odpowiadał na wyzwania i potrzeby w zakresie uczenia się przez całe życie.
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 została opracowana z uwzględnieniem:
- wymogów wynikających z Umowy Partnerstwa,
- celów i kierunków działań dokumentu strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”,
- rekomendacji z raportu „OECD Skills Strategy Poland”,
- założeń Nowego Europejskiego Programu na rzecz Umiejętności przedstawionych w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 10 czerwca 2016 r. - COM(2016) 381 final oraz ścieżek poprawy umiejętności określonych w Zaleceniu Rady z 19 grudnia 2016 r. (2016/C 484/01).
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 powstaje w celu:
- zaprojektowania spójnej polityki na rzecz kształtowania i rozwijania umiejętności,
- skoordynowania działań zaangażowanych stron na rzecz umiejętności,
- zapewnienia równego dostępu do informacji o popycie i podaży na umiejętności, doradztwa zawodowego oraz ofert szkoleniowych związanych z kształtowaniem i rozwojem umiejętności,
- wzmocnienia świadomości o znaczeniu umiejętności dla osiągania korzyści indywidualnych, gospodarczych i społecznych,
- zwiększenia aktywności edukacyjnej i zawodowej we wszystkich grupach społecznych, zwłaszcza narażonych na wykluczenie.
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 jest dokumentem pomocniczym dla Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) i koresponduje z zapisami horyzontalnych zintegrowanych strategii rozwoju. Jest ona spójna z celem głównym Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku): tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym. Ponadto wpisuje się we wszystkie cele szczegółowe średniookresowej strategii rozwoju kraju:
1. Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną.
2. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony.
3. Skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu
i gospodarczemu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z przyjętymi założeniami, Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 składa się z dwóch dokumentów:
- „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część ogólna”,
- „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część szczegółowa”.
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, spełniając wymogi polityki publicznej, zawiera w szczególności:
- wnioski z diagnozy obszaru umiejętności – ujęte w części ogólnej,
- cele strategiczne – ujęte w części ogólnej,
- kierunki interwencji – ujęte w sposób ramowy w części ogólnej, następnie  rozwinięte w części szczegółowej,
- zasady realizacji polityki publicznej – ujęte w sposób ramowy w części ogólnej, następnie  rozwinięte w części szczegółowej.
 „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – część ogólna” została opracowana w oparciu o badania i analizy obejmujące:
- diagnozę aktualnego systemu kształtowania i rozwoju umiejętności dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Polsce,
- diagnozę aktualnego stanu umiejętności dzieci, młodzieży i osób dorosłych w Polsce w oparciu o wyniki istniejących badań (w szczególności PISA, PIAAC oraz wyniki egzaminów zewnętrznych),
- diagnozę zapotrzebowania na umiejętności na rynku pracy i w przestrzeni życia społecznego, na podstawie istniejących badań i materiałów (w szczególności Bilans Kapitału Ludzkiego, Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych),
- analizę krajowych i zagranicznych strategii kształtowania i rozwoju umiejętności,
- analizę stosowanych w Polsce i w wybranych krajach OECD metod, narzędzi oraz procedur diagnozowania zapotrzebowania na umiejętności z punktu widzenia potrzeb rynku pracy,
- badanie potrzeb wszystkich resortów oraz głównych grup interesariuszy.
W dokumencie „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – część ogólna”, w oparciu o diagnozę funkcjonowania mechanizmów rozwoju i wykorzystania umiejętności w Polsce, wyznaczono sześć priorytetów w zakresie rozwoju umiejętności:
1. Podnoszenie poziomu umiejętności kluczowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Rozwijanie i upowszechnianie kultury uczenia się nastawionej na aktywny i ciągły rozwój umiejętności.
3. Zwiększanie udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu umiejętności.
4. Zbudowanie efektywnego systemu diagnozowania i informowania o obecnym stanie
i zapotrzebowaniu na umiejętności.
5. Wypracowanie skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy i koordynacji międzyresortowej oraz międzysektorowej w zakresie rozwoju umiejętności.
6. Wyrównywanie szans w dostępie do rozwoju i możliwości wykorzystania umiejętności.
„Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część szczegółowa” jest operacjonalizacją priorytetów i głównych kierunków działań ujętych w dokumencie „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – część ogólna”.
Rozwiązania zawarte w dokumencie „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część szczegółowa” zostały wypracowane w dialogu z szerokim środowiskiem społecznym – w pracach koncepcyjnych brali udział m.in.:
- przedstawiciele instytucji centralnych i regionalnych, zarówno o charakterze publicznym  jak i samorządowym,
- przedstawiciele środowisk branżowych, reprezentacje przedsiębiorców,
- przedstawiciele środowisk  akademickich,
- przedstawiciele środowisk edukacyjnych, zarówno w zakresie edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego.
„Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część szczegółowa” wskazuje kluczowe, z punktu widzenia rozwoju umiejętności, Obszary oddziaływania - które stanowią pola tematyczne zidentyfikowane jako kluczowe dla rozwijania i wykorzystywania umiejętności obywateli - oraz określa właściwe dla nich Tematy działań, rozumiane jako konkretnie zidentyfikowane wyzwania w ramach poszczególnych Obszarów oddziaływania. Poszczególne Tematy działań uszczegółowione są następnie przez Kierunki działań, czyli ogólnie zdefiniowane przedsięwzięcia, które należy podjąć w celu realizacji Tematów działań.
W dokumencie „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część szczegółowa” zdefiniowano następujące Obszary oddziaływania:
- Obszar oddziaływania I: Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych
- Obszar oddziaływania II: Kadry zarządzające w edukacji formalnej
- Obszar oddziaływania III: Kadry uczące w edukacji formalnej
- Obszar oddziaływania IV: Kadry zarządzające i uczące w edukacji pozaformalnej i kadry wspierające uczenie się nieformalne
- Obszar oddziaływania V: Rozwój i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy
- Obszar oddziaływania VI: Doradztwo zawodowe
- Obszar oddziaływania VII: Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną
- Obszar oddziaływania VIII: Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności
Obszary oddziaływania wpisują się w priorytety określone w dokumencie „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – część ogólna” oraz rekomendacje zawarte w raporcie „OECD Skills Strategy Poland”.
Proces wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 zakłada wypracowanie modeli współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami Strategii (wszystkie resorty oraz instytucje publiczna na poziomie centralnym i regionalnym).
Wdrażanie i monitorowanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 wymaga współpracy i zaangażowania wielu interesariuszy odpowiedzialnych za rozwój i wykorzystanie umiejętności. W tym celu, w opisie kierunków działań w ramach Obszarów oddziaływania dokonano podziału podmiotów na trzy kategorie:
- Podmiot wiodący, rozumiany jako ministerstwo, które – z uwagi na zakres działania, własny potencjał oraz potencjał jednostek organizacyjnych lub nadzorowanych – pełni funkcje koordynacyjne dla danego Tematu działania;
- Kluczowych partnerów, rozumianych jako ministerstwa, organy administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, których zaangażowanie jest niezbędne dla realizacji Kierunków działania w ramach danego Tematu działania;
- Partnerów współpracujących, rozumianych jako jednostki wspierające Podmiot wiodący lub Kluczowego partnera w realizacji Kierunków działania w ramach danego Tematu działania.
 „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - część szczegółowa” zawiera rozwinięcie założeń dotyczących wdrażania i monitorowania ujętych w dokumencie „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – część ogólna”, w szczególności w odniesieniu do dwustopniowego modelu zarządzania:
- pierwszy stopień: współpraca na poziomie resortów z kluczową rolą Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
- drugi stopień: współpraca na poziomie instytucji (lub zaplecza eksperckiego) z otoczenia organizacyjnego ministerstw i innych organów administracji rządowej, samorządów terytorialnych, przedstawicieli pracodawców i pracowników.
Proces wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 zakłada wypracowanie modeli współpracy pomiędzy kluczowymi interesariuszami Strategii (wszystkie resorty oraz instytucje publiczna na poziomie centralnym i regionalnym). Zakłada się utworzenie sieci współpracy i wymiany doświadczeń, która zapewni sprawny przepływ informacji między różnymi interesariuszami, wzmocni świadomość uczenia się przez całe życie oraz zwiększy potencjał kompetencyjny podmiotów odpowiedzialnych za politykę uczenia się przez całe życie i rozwój umiejętności. Podstawą tworzenia tej sieci będą partnerzy, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu poprzez udział w interaktywnym procesie jego tworzenia.
Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 będzie finansowane za pomocą środków pochodzących z budżetu państwa, Unii Europejskiej (na przykład poprzez realizację projektów wpisujących się w Kierunki działań) oraz innych środków (na przykład środki własne przedsiębiorców).
Operacjonalizacja zapisów dotyczących wdrażania i monitorowania Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 będzie realizowana przede wszystkim poprzez projekt pozakonkursowy MEN "Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie" (projekt będzie realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020). W ramach projektu zostanie wypracowany m.in. model współpracy i koordynacji dla interesariuszy z poziomu krajowego oraz interesariuszy z poziomu regionalnego wraz z zasadami współpracy między poziomami.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMEN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuDariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMEN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry