Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD460
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Potrzeba usprawnienia działań podejmowanych w celu reformy funkcjonowania instytutów badawczych. Rezultatem działań będzie utworzenie zintegrowanej sieci badawczej. 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Powierzenie Sekretarzowi Stanu w MNiSW funkcji Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.
Do zadań Pełnomocnika będzie należeć:
1)  monitorowanie procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy reformującej funkcjonowanie instytutów badawczych;
2)  koordynacja prac dotyczących przygotowania rozwiązań organizacyjnych związanych z reformą funkcjonowania instytutów badawczych, w tym rozwiązań zapewniających współpracę instytutów badawczych.
W celu wykonywania swoich zadań pełnomocnik będzie współdziałał z organami administracji rządowej, a także będzie mógł współpracować z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMNiSW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuPiotr Dardziński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMNiSW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-