Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID269
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W związku z blokadą wydatków budżetu państwa na rok 2019, zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019,
w części 32 – Rolnictwo, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01080 – Działalność badawczo – rozwojowa, obejmującej programy wieloletnie nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, istnieje pilna potrzeba zmian uchwał Rady Ministrów ustanawiających te programy, w celu dostosowania zakresów merytorycznych
i finansowych zadań programów wieloletnich na rok 2019 do nowego poziomu wydatków budżetowych.
W przypadku programu wieloletniego realizowanego przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach
i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska” nastąpi redukcja budżetu na rok 2019 o 32%, co oznacza ograniczenie wydatków finansowania programu z budżetu państwa z kwoty 7 936 tys. zł do kwoty 5 427 tys. zł
(tj. o kwotę 2 509 tys. zł).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Dokonanie zmiany uchwały Rady Ministrów nr 225/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”, zmienionej uchwałą nr 155/2018 Rady Ministrów z dnia 16 października 2018 r., polegającej na:
- obniżeniu łącznych wydatków z budżetu państwa na realizację Programu do kwoty 34 722 000 zł,
- zmianie harmonogramów zadań na 2019 r.,
- zmniejszeniu nakładów finansowych na 2019 r. o 32%,
- zmianie zakresów obszarów badawczych, zadań i wartości mierników na 2019 r.,
- rekalkulacji wydatków ogólnych na program.
Zmiany merytoryczne w zadaniach programu zostaną wprowadzone w sposób umożliwiający osiągnięcie zakładanych celów, kontynuację zadań w ostatnim roku realizacji programu (tj. rok 2020) oraz łączne podsumowanie wszystkich lat badań.
Efektem nowelizacji będzie możliwość dostosowania zakresów merytorycznych zadań realizowanych przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy do nowego poziomu wydatków budżetowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuRafał Romanowski Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 października 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2019
do góry