Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychInformacje dotyczące wejścia, wjazdu i poruszania się po terenie KPRM
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym),

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.  poz. 392 z późn. zm.)

Cel przetwarzania danych w zbiorzeCelem przetwarzania danych jest wydanie dokumentu uprawniającego do wstępu, wjazdu i poruszania się po terenie KPRM, umożliwienie procesu identyfikacji przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa osób wchodzących, wjeżdżających i poruszających się po terenie KPRM oraz archiwizacja.
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeOsoby wnioskujące o wydanie dokumentu uprawniającego do wejścia i wjazdu na teren KPRM.
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

miejsce pracy

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

numer telefonu

seria i numer dowodu osobistego

Dane z dowodu rejestracyjnego; zdjęcie osoby wnioskującej o wydanie dokumentu uprawniającego do wejścia na teren KPRM; imię ojca; seria i numer paszportu

dane dotyczące:

-

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywaneSłużba Ochrony Państwa, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian