Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychZbiory danych osobowych dotyczące obsługi Wyższej Komisji Dyscyplinarnej
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.)

Cel przetwarzania danych w zbiorzeDopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeCzłonkowie korpusu służby cywilnej, których sprawy są przedmiotem postępowania dyscyplinarnego przed Wyższą Komisją Dyscyplinarną
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

imiona rodziców

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

numer telefonu

seria i numer dowodu osobistego

wykształcenie

zawód

Zakres danych osobowych znajdujący się w aktach dotyczących postępowania dyscyplinarnego

nałogi

poglądy polityczne

przynależność partyjną

przynależność związkową

stan zdrowia

dane dotyczące:

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

mandatów karnych

orzeczeń o ukaraniu

skazań

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian