Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychEwidencja osób należących do państwowego zasobu kadrowego
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698)

Cel przetwarzania danych w zbiorzeArchiwizacja danych
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeOsoby wpisane do ewidencji osób należących do państwowego zasobu kadrowego
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

imiona rodziców

miejsce pracy

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

numer telefonu

wykształcenie

zawód

Oświadczenie dotyczące stosunku do powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych; oświadczenie o ukaraniu lub o nie ukaraniu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; informacja o stażu pracy; informacja o znajomości co najmniej jednego języka obcego spośród języków Unii Europejskiej; data mianowania, w przypadku osób będących urzędnikami służby cywilnej; zajmowane stanowisko służbowe

dane dotyczące:

orzeczeń o ukaraniu

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian