Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychZbiór wniosków i dokumentów Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznawanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Umowa międzynarodowa z dnia 17 grudnia 1956 r. ZSRR-Polska. Status prawny wojsk radzieckich czasowo stacjonowanych w Polsce (Dz. U. z 1957 r. Nr 29, poz. 127)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.)

Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dalszej realizacji rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej

Cel przetwarzania danych w zbiorzeRealizacja rent odszkodowawczych przyznanych osobom poszkodowanym przez żołnierzy wojsk Federacji Rosyjskiej
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeObywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zostali poszkodowani przez wojska rosyjskie
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

imiona rodziców

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

seria i numer dowodu osobistego

zawód

Dane dotyczące rodziny; ankieta wywiadu społecznego z czasów PRL (do roku 1992/93); akta postępowania odszkodowawczego

stan zdrowia

dane dotyczące:

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywaneZakład Ubezpieczeń Społecznych
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian