Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychAnkiety zwykłych postępowań sprawdzających i wykazy osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz 1167 z późn. zm.)

Cel przetwarzania danych w zbiorzeDopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeOsoby pełniące funkcje kierownicze w administracji rządowej; pracownicy KPRM; pracownicy COAR; stażyści; osoby oddelegowane do pracy w KPRM z innych instytucji państwowych oraz służb; osoby wykonujące czynności zlecone w KPRM; członkowie rad, zespołów i komitetów, których obsługę zapewnia KPRM
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

imiona rodziców

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

Numer Identyfikacji Podatkowej

numer telefonu

seria i numer dowodu osobistego

wykształcenie

zawód

Stanowisko służbowe; poświadczenie bezpieczeństwa (klauzula, nr, data wydania, data ważności)

przynależność partyjną

przynależność związkową

dane dotyczące:

orzeczeń o ukaraniu

skazań

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywanebrak
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian