Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w KPRM


Nazwa zbioru danychZestaw danych osobowych osób kierujących do KPRM skargi, wnioski, petycje, problemy, opinie i uwagi
Nazwa administratora danych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Regon: 012261725
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-583
Ulica: Al. Ujazdowskie
Numer: 1/3
Województwo: mazowieckie
Przedstawiciel administratora danych, o którym mowa w art. 31a ustawy o ochronie danych osobowychbrak
Podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa (dotyczy tylko części przetwarzanej w systemie informatycznym)

Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danychprzetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Uwagi do podstawy prawnej:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.)

Cel przetwarzania danych w zbiorzeDopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa i archiwizacja
Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorzeInteresanci (wnioskodawcy, skarżący), osoby, które skierowały pismo (skargę, wniosek, list lub petycje) - w tym za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP - do Prezesa RM, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bądź bezpośrednio do Departamentu oraz osoby zgłaszające telefonicznie za pośrednictwem systemu "Informacja dla Obywatela" problemy opinie i uwagi
Zakres danych przetwarzanych w zbiorze

adres zamieszkania lub pobytu

data urodzenia

imiona rodziców

miejsce pracy

miejsce urodzenia

nazwiska i imiona

numer ewidencyjny PESEL

Numer Identyfikacji Podatkowej

numer telefonu

seria i numer dowodu osobistego

wykształcenie

zawód

Inne informacje przekazywane przez nadawców korespondencji oraz osoby korzystające z systemu "Informacja dla Obywatela"

kod genetyczny

nałogi

pochodzenie etniczne

pochodzenie rasowe

poglądy polityczne

przekonania filozoficzne

przekonania religijne

przynależność partyjną

przynależność wyznaniową

przynależność związkową

stan zdrowia

życie seksualne

dane dotyczące:

innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

mandatów karnych

orzeczeń o ukaraniu

skazań

Sposób zbierania danych do zbioru

od osób, których dotyczą

z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą

Sposób udostępniania danych ze zbiorubrak
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców, którym dane mogą być przekazywaneUrzędy administracji publicznej (m.in. ministerstwa, urzędy centralne, organy administracji samorządowej), organa ścigania, inne instytucje publiczne - zgodnie z właściwością merytoryczną.
Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciegobrak
Data wpisu zbioru danych do rejestru2015-05-26
Data wykreślenia zbioru danych z rejestru
Data publikacji : 08.06.2015
Data modyfikacji : 15.03.2018
Rejestr zmian