Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID78
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia „Polityki dla rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Polityka Sztucznej Inteligencji w Polsce od roku 2020, zwana dalej „Polityką AI”, bazuje na misji, która opiera się na  zapewnieniu warunków dla uczciwej konkurencji i ochrony godności człowieka oraz na dbałości o suwerenność państwa w obliczu wyzwań Sztucznej Inteligencji (ang. Artificial Intelligence, zwana dalej: „AI”). Przedstawiona strategia jest zgodna z tak określoną misją, a określone w jej ramach cele są możliwe do osiągnięcia w założonym horyzoncie czasowym.
Kluczowym celem Polityki AI jest zapewnienie Polsce możliwie wysokiego znaczenia w globalnym łańcuchu wartości związanych z przetwarzaniem danych, który już w chwili obecnej jest, a w najbliższej przyszłości będzie, kształtowany przez technologie i zastosowania AI. Jako operacjonalizację tak określonego celu strategicznego wskazano możliwą do wykorzystania szansę wejścia Polski do grupy 20-25% gospodarek wiodących w tworzeniu rozwiązań AI. Podkreślono przy tym różnicę między budowaniem rozwiązań AI oraz ich stosowaniem wskazując, że stosowanie AI przez polskie firmy jest niezbędne do zbudowania silnego rynku wewnętrznego stosującego i wytwarzającego  rozwiązania AI, ponieważ samo w sobie stosowanie AI nie prowadzi do produkcji rozwiązań AI. Formułując Politykę AI uwzględniono oczekiwane wypieranie niektórych zadań i profesji przez algorytmy. Wskazano w szczególności, że jeśli Polska nie zbuduje w najbliższym czasie silnego wewnętrznego rynku produkcji rozwiązań AI, miejsca pracy utracone wskutek automatyzacji czynności powtarzalnych nie zostaną zastąpione przez nowe miejsca pracy – te pojawią się w gospodarkach produkujących AI. Usankcjonowano także konieczność ciągłego podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia AI.
Celem Polityki AI jest również wzrost inwestycji własnych w cyfryzację przemysłu i usług z uwzględnieniem AI, lepsza koordynacja finansowania oraz koordynacja projektów badań naukowych, zmniejszenie odpływu kadry za granicę, moderowanie wpływu AI na zmiany zachodzące na rynku pracy, zniwelowanie ryzyka zakłócenia autonomii człowieka i podejmowania świadomych decyzji w korzystaniu z AI.
Odpowiedzią na rywalizację zachodzącą w obszarze AI na rynkach międzynarodowych, które reprezentują różny stosunek do zasad etycznych, musi być ustanowienie podstawowych warunków dla godnej zaufania AI poprzez wzmocnienie podstaw dla zachowania autonomii człowieka. Niezmiernie ważne jest też zapewnienie wzajemnego uznawania standardów technicznych oraz reguł interoperacyjności systemów AI, a także bezpiecznych warunków dla transgranicznych transferów technologii.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

2.1. Polityka AI opisuje działania i cele, które Polska powinna wdrożyć i osiągnąć w perspektywie krótkoterminowej (do 2022 r.), średnioterminowej (do 2027 r.) i długoterminowej (po 2027 r.), mające służyć rozwojowi polskiego społeczeństwa, polskiej gospodarki i polskiej nauki w obszarze AI.
Wszystkie cele i narzędzia podzielone są na pięć obszarów:
1) AI i społeczeństwo – lista celów i działań, które mają uczynić z Polski jednego z większych beneficjentów gospodarki opartej na danych, a z Polaków społeczeństwo świadome konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji cyfrowych;
2) AI i innowacyjne firmy – działania, których celem jest wsparcie polskich przedsiębiorstw AI, tworzenie mechanizmów finansowania ich rozwoju, zwiększenia ilości zamówień, współpracy startupów z rządem i nowych, prorozwojowych regulacji (sandbox’ów);
3) AI i edukacja – opisy działań podejmowanych od kształcenia podstawowego, średniego po poziom szkół wyższych, programów kursów dla osób zagrożonych utratą pracy w wyniku postępującej automatyzacji i wdrażania nowych technologii, tworzenia katedr AI oraz programów doktorskich, grantów dla badaczy i grantów edukacyjnych, które mają pomóc w przygotowaniu najlepszych kadr dla polskiej gospodarki związanej z AI;
4) AI i współpraca międzynarodowa – lista działań na arenie międzynarodowej, które wesprą promocję polskiego biznesu w zakresie AI oraz rozwój technologii AI z poszanowaniem godności człowieka i jego praw podstawowych, zgodnie ze standardami Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
5) AI i sektor publiczny – lista działań, które mają wesprzeć sektor publiczny w realizacji zamówień na rzecz AI, lepszej koordynacji działań oraz dalszym rozwoju, takich programów jak GovTech Polska. Kolejnymi narzędziami będą „data trusty” (tj. inicjatywy w postaci zaufanych przestrzeni danych), Rządowa Chmura Obliczeniowa ), oraz otwieranie i udostępnianie do wykorzystania jak największej ilości danych publicznych dla obywateli i firm.
Celem Polityki AI jest wsparcie społeczeństwa, firm i przedstawicieli nauki w wykorzystaniu szans związanych z rozwojem AI, przy równoczesnym zapewnieniu ochrony godności człowieka oraz warunków dla uczciwej konkurencji w globalnej rywalizacji.
2.2. ZARZĄDZANIE POLITYKĄ AI
Horyzontalny charakter Polityką AI powoduje, że jego realizacja wymaga zaangażowania różnych podmiotów, działających niezależnie, lecz współpracujących ze sobą, które będą współodpowiedzialne za osiągane wyniki.
Wykonawcą Polityki AI jest minister właściwy do spraw informatyzacji, który przewodniczy Komitetowi Sterującemu. W skład Komitetu Sterującego wchodzą ministrowie właściwi do współpracy w realizacji zadań określonych w Polityce AI.
2.3. FINANSOWANIE
Polityka AI będzie realizowana w ramach istniejących już mechanizmów finansowych, zarówno z poszczególnych budżetów jednostek administracji publicznej, jak i z funduszy europejskich. Kładzie się również duży nacisk na finansowanie działań przez inicjatywy prywatne.
2.4.MONITOROWANIE I EWALUACJA
Realizacji Polityki AI będzie towarzyszyć monitoring. Za organizację procesu monitorowania Polityki AI i czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem odpowiadać będzie minister właściwy do spraw informatyzacji.
2.5.RAMY CZASOWE
Przewidywany czas realizacji: od 2020 r. do 2030 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Minister Cyfryzacji
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry