Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuID111
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Pogorszenie się koniunktury gospodarczej spowodowane rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz wprowadzonymi z tego powodu ograniczeniami spowodowało zmniejszenie zainteresowania przedsiębiorców realizacją nowych inwestycji, w tym finansowanych w ramach Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030. W warunkach niepewności sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy obawiają się zobowiązań do ponoszenia wysokich kosztów inwestycji oraz spełniania wymagających kryteriów w celu uzyskania dotacji na inwestycje. Dotyczy to szczególnie przedsiębiorców należących do kategorii MŚP. Ponadto obecna sytuacja wymaga  uproszczenia i przyspieszenia procedury przyznawania wsparcia.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W związku ze zdiagnozowanymi problemami, proponuje się wprowadzenie następujących rozwiązań:
1. Obniżenie ilościowych kryteriów oceny projektów inwestycyjnych
Zmiana ma na celu zwiększenie dostępności do wsparcia w szczególności dla MŚP poprzez uzależnienie kryteriów ilościowych oceny inwestycji od wielkości przedsiębiorcy. Jest to rozwiązanie wzorowane na przyjętym przy udzielaniu zwolnień z podatku dochodowego na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Stosowany powszechnie podział na mikroprzedsiębiorców, małych, średnich i dużych przedsiębiorców rozszerzono poprzez dodanie kategorii przedsiębiorcy rozwijającego się. Do tej kategorii zalicza się dużych przedsiębiorców  zatrudniających mniej niż 1000 pracowników i których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro, a więc wciąż zbyt małych, by konkurować z największymi graczami na rynku. Rozwiązanie to pozwoli na dopasowanie wymagań do możliwości przedsiębiorców ze względu na skalę prowadzonej przez nich działalności i zapobieżenie eliminowania z systemu wsparcia mniejszych podmiotów. Ponadto wprowadzono niższe wymagania dla reinwestycji, co ma na celu zachęcenie do rozwijania istniejących już zakładów.
2. Modyfikacja kryteriów jakościowych oceny inwestycji
Zmodyfikowano system kryteriów jakościowych oceny inwestycji poprzez jego uproszczenie, doprecyzowanie oraz zbliżenie do rozwiązań funkcjonujących w ramach drugiego instrumentu pobudzania inwestycji – zwolnień podatkowych udzielanych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.
3. Uproszczenie procedury aplikacyjnej
Rekomenduje się rezygnację z długotrwałej procedury aplikacyjnej angażującej podmioty zewnętrzne. Większość analiz mających na celu przygotowanie opisu inwestycji na potrzeby przyjęcia przez Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej rekomendacji co do udzielenia wsparcia byłaby przygotowywana przez ekspertów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. Pozwoli to na przyspieszenie procesu przyznawania wsparcia.
4. Indywidualne podejście do przedsiębiorcy
W czasach możliwego pogorszenia sytuacji przedsiębiorców konieczne jest przyjęcie bardziej elastycznego podejścia do spełnienia wymaganych kryteriów. Dotychczas możliwe było obniżenie kryteriów ilościowych w granicach przyjętych w programie, tj. o 15% w wypadku kosztów inwestycji lub 20% w wypadku liczby nowoutworzonych miejsc pracy. Projekt wprowadza, w szczególnych przypadkach, możliwość ich obniżenia  do minimalnych progów uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach programu. Pozwoli to na bardziej indywidualne podejście do przedsiębiorców i problemów, z którymi muszą się zmierzyć w obecnej sytuacji gospodarczej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuOlga Semeniuk Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry