Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD534
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego​

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe, zaś pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu.
Zgodnie z art. 23a pkt 11 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945) sprawy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego należą do kompetencji ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, tj. do kompetencji Ministra Inwestycji i Rozwoju. Z tego też względu Pełnomocnikiem może zostać osoba pełniąca funkcję sekretarza stanu albo podsekretarza stanu w MIiR, a co za tym idzie obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika również zapewniać będzie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika pokrywane są z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, do którego zadań będzie należało m.in.:
1) koordynowanie i realizowanie wdrażania działań Rady Ministrów w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego;
2) monitorowanie działań w obszarze partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanych na terenie kraju;
3) realizację zadań związanych z monitorowaniem i koordynowaniem wsparcia programów i inwestycji infrastrukturalnych w Polsce;
4) monitorowanie prac podejmowanych przez organy administracji rządowej w celu zwiększenia efektywności projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
5) inicjowanie działań mających na celu popularyzację partnerstwa publiczno-prywatnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJerzy Kwieciński Minister Inwestycji i Rozwoju
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2019 r. w trybie obiegowym
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.07.2019
do góry