Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD563
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864), których głównym założeniem jest uproszczenie zasad dokonywania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz ułatwienie przemieszczania wyrobów akcyzowych z użyciem tego Systemu. Ponadto projekt przewiduje objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, a także importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Niezależnie od powyższego  w projekcie przewidziano dokonanie zmian w ustawie:
- z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1697) - dotyczy przedłużenia okresu, w którym możliwe będzie stosowanie papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym (e-DD) do dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;
- z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.), które w szczególności będą polegać na zwolnieniu z wniesienia opłaty skarbowej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których dotyczył będzie obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. Zmiany zawarte w ustawie o podatku akcyzowym przewidują w szczególności:
a) uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych  na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,  
b) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:
- dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, w tym nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych tych wyrobów,
- przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby,
- przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,
c) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na zasadach podobnych jakie obecnie są przewidziane w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2,
d) uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania przeładunku wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,
e) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podatników akcyzy, w tym uproszczonej centralnej  rejestracji  osób fizycznych oraz podmiotów zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w tym jednostek pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych wojska, Straży Granicznej, Policji,
f) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym.

2. Zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne ma na celu przedłużenie do dnia 12 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie  dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2, również na podstawie papierowego dokumentu dostawy. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne w obecnym brzmieniu przewiduje możliwość stosowania papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym jedynie do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. opłacie skarbowej mają na celu zwolnienie z wniesienia opłaty skarbowej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których dotyczył będzie obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzy. Przewiduje się również zmianę w zakresie przedmiotu opłaty skarbowej, poprzez określenie, że opłata skarbowa jest wnoszona nie jak dotychczas w związku z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym, ale w związku ze złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 23.07.2019
do góry