Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD149
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

1. W związku z ograniczeniami wynikającymi z wprowadzenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, obowiązujące przepisy istotnie ograniczają możliwość przeprowadzania postępowań scaleniowych, a w szczególności organizowania zebrań uczestników scalenia i podejmowania uchwał w warunkach zapewniających bezpieczeństwo uczestnikom postępowania. Aktualnie obowiązujące unormowania zawarte w ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908, z późn. zm.) nie przewidują bowiem możliwości organizowania zebrań oraz wykonywania prawa głosu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2. Do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych, w tym głównie do ich przyspieszenia konieczna jest zmiana niektórych przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
3. Brak możliwości na obszarze scalenia budowy urządzeń wodnych mających na celu zwiększenie retencji wodnej. Analizy istniejącego stanu oraz kierunki proponowanych zmian wykonywane w ramach założeń do projektów scaleń gruntów wskazują, że lokalne problemy z gospodarką wodną niejednokrotnie hamują rozwój wsi, w tym utrudniają prowadzenie gospodarstw rolnych.
4. Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. sygn. akt SK 21/17. W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem ustawodawcy jest zmiana dotychczasowej treści art. 33 ust. 2, która będzie uwzględniać wyrok Trybunału.
5. Zachodzi potrzeba ujednolicenia przepisów ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych (Dz. U. poz. 67, z późn. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów w zakresie organu właściwego do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych wynikającego z decyzji  o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.
6. Zachodzi potrzeba ujednolicenia trybu zawiadamiania stron oraz sposobu doręczeń decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów w przypadku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym. Przy przeprowadzaniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, z uwagi na dużą liczbę stron postępowania zasadnym jest umożliwienie zastosowania trybu doręczeń w formie obwieszczenia.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

1. W celu maksymalnego ograniczenia bezpośrednich kontaktów międzyludzkich w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w projekcie zawarto regulacje umożliwiające wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Proponowane zmiany przyczynią się do usprawnienia prowadzenia postępowań scaleniowych i wymiennych.
2. Rozszerzenie zagospodarowania poscaleniowego o możliwość budowy urządzeń wodnych mających na celu zwiększenie retencji wodnej na obszarze scalenia. Poprawa struktury przestrzennej gruntów z jednoczesnym działaniem w kierunku kompleksowej poprawy stosunków wodnych na obszarze scalenia przyczyni się do poprawy gospodarowania tymi gruntami, a także do poprawy warunków retencji wodnej na tym obszarze.
3. Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r., sygn. akt SK 21/17 w zakresie umożliwienia wydania ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów na podstawie art. 158 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
4. Uregulowanie kwestii doręczeń decyzji wydawanych na podstawie przepisów ustawy. Przepisy ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów wprost regulują sposoby doręczenia decyzji zatwierdzającej projekt scalenia gruntów, jednak nie określają, w jaki sposób ma być doręczana decyzja o odmowie wszczęcia postępowania scaleniowego i decyzje organu wyższego stopnia w tego typu sprawach. Decyzje te również dotyczą postępowania zbiorowego i analogicznie jak decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, powinny być doręczane w drodze obwieszczenia.
5. Wprowadzenie terminów dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg, na wzór specustaw, pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia w racjonalnych ramach czasowych.
6. Wprowadzenie ograniczenia w postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym w uchylaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów w całości oraz stwierdzaniu jej nieważności w całości, gdy wadą dotknięta jest decyzja jedynie w części dotyczącej gruntów niektórych uczestników scalenia lub wymiany.
7. Zmiana ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, o charakterze porządkowym, polega jedynie na wskazaniu starosty zamiast wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jako organu właściwego do złożenia zawiadomienia, na podstawie którego sąd prowadzący księgi wieczyste wydaje postanowienie o zamknięciu ksiąg wieczystych założonych przed dniem 1 stycznia 1947 r. dla nieruchomości ziemskich objętych postępowaniem scaleniowym lub wymianą gruntów lub ksiąg wieczystych założonych po dniu 1 stycznia 1947 r. dla nieruchomości ziemskich objętych scaleniem lub wymianą, jeżeli uwidoczniony w nich stan nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntów i budynków.
8. Zmiana ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, z późn. zm.) w celu ujednolicenia zastosowania trybu zawiadamiania stron oraz sposobu doręczeń decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów wydawanych w przypadku przeprowadzania gleboznawczej klasyfikacji gruntów z urzędu na gruntach objętych postępowaniem scaleniowym, zgodnie ze sposobem określonym w art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów, tj. w drodze obwieszczenia. Zmiana ta znacznie uprości i skróci procedurę przeprowadzania z urzędu takich postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuSzymon Giżyński Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2021 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry