Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuRD220
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695). Nowelizacja powyższego rozporządzenia wynika z konieczności zmiany nazewnictwa związanej z powołaniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i utworzeniem urzędu go obsługującego. W związku z powyższym użyte w § 1 w ust. 2 oraz w § 7 w różnym przypadku wyrazy „Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” zastąpiono użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej”, a w § 8 wskazano jako dysponenta części budżetowej Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto w przepisach rozporządzenia przewidziano ściślejsze powiązanie zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej z działalnością Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Konieczna jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej w związku z powołaniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz utworzeniem urzędu go obsługującego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarlena Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

do góry