Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuRD505
Tytuł

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

Rodzaj dokumentuprojekty rozporządzeń
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Plan rozwoju strefy wałbrzyskiej przewiduje zwiększenie jej terenu w celu tworzenia jak najlepszych warunków do rozwoju nowych inwestycji m.in. na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania.
Objęcie nowych terenów instrumentem sse zwiększa szanse realizacji nowych inwestycji, a tym samym rozwoju eksportu i innowacyjnych dziedzin gospodarki oraz redukcji poziomu bezrobocia, a w konsekwencji sprzyja rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu właściwego dla niniejszej zmiany granic.
Potrzebę włączenia do strefy terenów w mieście Nowa Ruda oraz w gminach Kobierzyce, Kościan, Syców i Jaworzyna Śląska zgłosił zarządzający wałbrzyską sse, do którego wnioski złożyły władze tych gmin. Propozycja zmiany granic strefy została pozytywnie zaopiniowana przez zarząd województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego. Właściwe rady miast i gmin w stosownych uchwałach wyraziły zgodę na włączenie terenów do strefy.
Projekt zakłada również wyłączenie ze strefy terenów w miastach: Wałbrzych, Opole i Prudnik. W projekcie uwzględniono też fakt przyłączenia z dniem 1 stycznia 2017 r. terenów w Karczowie do miasta Opole poprzez likwidację Podstrefy Dąbrowa i przypisanie tych terenów do Podstrefy Opole.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej sse przewiduje:
- włączenie w jej granice gruntów o powierzchni 103,5329 ha na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482),
- wyłączenie ze strefy terenów o pow. 9,2578 ha,
- przypisanie terenów strefy w Karczowie w gminie Dąbrowa do Podstrefy Opole w związku z włączeniem części terenów gminy Dąbrowa w granice administracyjne miasta Opole na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134).
W wyniku ww. zmian powierzchnia wałbrzyskiej sse zwiększy się do 3 868,8212 ha.
Projektowana regulacja będzie sprzyjać rozwojowi społeczno-ekonomicznemu regionów właściwych dla terenów włączanych do strefy wałbrzyskiej. Objęcie nowych terenów statusem strefy stworzy bowiem warunki do realizacji nowych inwestycji, w wyniku których w perspektywie kilku najbliższych lat może powstać ok. 3190 nowych miejsc pracy, przy nakładach wynoszących ok. 1,44 mld zł. Liczbę miejsc pracy i wartość inwestycji oszacowano na podstawie wyników strefy wałbrzyskiej na koniec 2017 r. w przeliczeniu na 1 ha zagospodarowanej powierzchni.
Nowe inwestycje, tworząc nowe miejsca pracy zapewnią dochody pracownikom zatrudnionym w zakładach powstałych w wyniku objęcia nowych terenów instrumentem sse, co wpłynie pozytywnie na sytuację rodzin, obywateli i gospodarstw domowych, w tym osób niepełnosprawnych i starszych.
Wynagrodzenia pracowników, którzy zostaną zatrudnieni w zakładach powstałych na włączanych terenach stanowiły podstawę do oszacowania wpływu regulacji na sektor finansów publicznych (wpływów z tytułu PIT do budżetu państwa i budżetów jst, wpływów do NFZ i ZUS) oraz funkcjonowanie przedsiębiorców i obywateli (koszty zatrudnienia i dochody netto pracowników). Jako dochody jst (gmin) wykazano także wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, ale jednocześnie podatek ten ujęto jako koszt przedsiębiorców inwestujących na włączanym terenie.
Korzyścią dla takich przedsiębiorców wynikającą ze skorzystania z instrumentu specjalnych stref ekonomicznych jest pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego. W przypadku przedmiotowej zmiany granic wielkość tej pomocy oszacowano na kwotę 502,7 mln zł, co stanowi 35% prognozowanych nakładów inwestycyjnych (zgodnie z mapą pomocy regionalnej tyle wynosi intensywności pomocy dla średnich przedsiębiorców w województwie dolnośląskim i wielkopolskim). Szacunki obejmują okres do końca 2026 r., a więc zakończenia działalności specjalnych stref ekonomicznych.
Projekt nie przewiduje wydatków po stronie sektora finansów publicznych, w szczególności budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w formie zwolnienia podatkowego nie jest ujmowana w szacunkach wpływu regulacji na ten sektor. Wynika to z przyjęcia założenia, że bez instrumentu stref nie zrealizowano by nowych inwestycji i nie byłyby wygenerowane żadne dodatkowe przychody podatkowe po stronie tego sektora (np. wynikające z zatrudnienia pracowników (PIT, NFZ, ZUS), czy podatku od dochodów z działalności (CIT lub PIT dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)). Objęcie terenu instrumentem specjalnych stref ekonomicznych nie powoduje dodatkowych kosztów dla jednostek samorządu terytorialnego, związanych np. z promocją czy uzbrojeniem terenu. Strefą obejmowane są tereny przeznaczone przez gminy w planach zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje, i jako takie powinny być przez te gminy promowane i uzbrajane, niezależnie od tego czy są w strefie, czy nie. Rolą instrumentu stref jest zwiększenie szansy na przyciągnięcie inwestorów poprzez ofertę zwolnienia podatkowego.
W corocznej informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych prezentowane są dane zbiorcze dotyczące efektów funkcjonowania stref, opracowane na podstawie sprawozdań kwartalnych z działalności każdej strefy. Stosowane mierniki efektów to stopień wykorzystania terenu strefy pod działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o zezwolenie oraz osiągnięty poziom zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych na 1 ha zagospodarowanej inwestycyjnie powierzchni.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2019 r. - WYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

W dniu 16 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 482), wprowadzona na mocy przepisu art. 38 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162), która zlikwidowała możliwość zmiany obszaru specjalnych stref ekonomicznych. Nie ma już zatem podstawy prawnej do wydania przedmiotowego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej sse, które swym zakresem obejmowało zmianę obszaru tej strefy.

Opcje strony

Data modyfikacji : 19.08.2019
do góry