Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC90
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczność dostosowania przepisów prawa krajowego do postanowień rozporządzenia Komisji (UE) nr 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniającego załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Określone w obowiązujących obecnie przepisach krajowych tj. ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego nie są dostosowane do   klasyfikacji naruszeń przewidzianej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/403.
Jednocześnie istnieje konieczność wdrożenia, do dnia 7 maja 2017 r., do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę Rady 96/53 ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego, które zostały określone w obowiązujących przepisach krajowych tj. ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zostaną dostosowane do klasyfikacji naruszeń przewidzianej w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2016/403. W szczególności przewiduje się wprowadzenie odpowiednich zmian w załącznikach do ww. ustaw. Projektowane zmiany zapewnią transparentność przepisów prawa krajowego, a co za tym idzie ułatwienie stosowania tych przepisów przez podmioty obowiązane do ich stosowania. Ponadto projektuje się doprecyzowanie obowiązujących przepisów  dotyczących kontroli w zakresie przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego.
Jednocześnie przewiduje się wdrożenie do ustawy o transporcie drogowym niektórych przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 (dot. definicji operacji transportu intermodalnego i wysyłającego, określenia obowiązków wysyłającego i przewoźnika drogowego w przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego, określenia sankcji w przypadku niewykonania ww. obowiązków, wprowadzenia obowiązku przeprowadzenia kontroli masy pojazdów, przekazywania przez uprawnione organy danych o przeprowadzonych kontrolach mas pojazdów, przekazywania przez GITD do Komisji Europejskiej danych o przeprowadzonych kontrolach mas pojazdów).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMI kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 marca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 27.03.2018
Rejestr zmian